คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 15:44 แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 15:32 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 65) 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 15:19 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 65) 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 15:18 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 14:32 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 14:23 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 14:13 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 13:23 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 12:06 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 11:50 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 11:41 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 11:30 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 08-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 11:14 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 08-07-2022
พุธ, 6 กรกฎาคม, 2022 - 10:40 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 06-07-2022
จันทร์, 4 กรกฎาคม, 2022 - 14:33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย 04-07-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211