คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 16:14 พิจารณาดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 16:04 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 15:54 แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 15:47 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 15:35 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 14:27 แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-04-2020
ศุกร์, 3 เมษายน, 2020 - 14:21 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.พช ครั้งที่ 3/2563 03-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 15:09 มาตรการในการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศาสนสถาน 02-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 15:05 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 02-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 14:51 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 02-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 14:36 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 02-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 14:24 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-04-2020
พฤหัสบดี, 2 เมษายน, 2020 - 14:08 การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม)ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Sytem) พ.ศ. 2564 02-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 16:17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 01-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 16:13 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 01-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214