คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 10:47 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-01-2021
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 16:04 แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 15:54 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ และเรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการฯ 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 15:45 ขอความร่วมมือรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564" 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 14:03 หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 13:32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 13:19 แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 13:05 ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 11:56 การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29-12-2020
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2020 - 11:44 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 29-12-2020
ศุกร์, 25 ธันวาคม, 2020 - 13:49 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 25-12-2020
ศุกร์, 25 ธันวาคม, 2020 - 11:40 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน 25-12-2020
ศุกร์, 25 ธันวาคม, 2020 - 11:26 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัว 25-12-2020
ศุกร์, 25 ธันวาคม, 2020 - 11:18 ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" 25-12-2020
ศุกร์, 25 ธันวาคม, 2020 - 11:06 ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" 25-12-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202