คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 16 ธันวาคม, 2019 - 10:17 แจ้งการใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 16-12-2019
จันทร์, 16 ธันวาคม, 2019 - 10:09 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 16-12-2019
จันทร์, 16 ธันวาคม, 2019 - 09:55 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) 16-12-2019
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม, 2019 - 10:48 ขอเชิญประชุมการจัด "ถวายบายศรีร้อยมาลัย รวมน้ำใจถวายหลวงพ่อทบ" ประจำปี 2563 (ปกครองอำเภอ) 12-12-2019
จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 15:36 การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 09-12-2019
จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 11:34 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09-12-2019
จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 11:27 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 09-12-2019
จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 10:52 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัยหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) 09-12-2019
ศุกร์, 6 ธันวาคม, 2019 - 16:02 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06-12-2019
ศุกร์, 6 ธันวาคม, 2019 - 15:58 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06-12-2019
พุธ, 4 ธันวาคม, 2019 - 16:20 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก 04-12-2019
พุธ, 4 ธันวาคม, 2019 - 16:15 ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์อแฟริกาในสุกร 04-12-2019
พุธ, 4 ธันวาคม, 2019 - 15:55 แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 04-12-2019
พุธ, 4 ธันวาคม, 2019 - 15:46 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว 04-12-2019
พุธ, 4 ธันวาคม, 2019 - 15:36 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-12-2019

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224