คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:50 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 63) 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:36 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:27 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:07 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 31-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 10:04 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกครองอำเภอ) 30-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 09:53 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professinal Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 30-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 09:34 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30-01-2020
ศุกร์, 24 มกราคม, 2020 - 10:37 แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24-01-2020
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 13:28 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ) 23-01-2020
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 11:39 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2560 - 2563 23-01-2020
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 11:24 การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 23-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:22 ขอสนับสนุนบัตรรำวงย้อนยุค งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (สำนักงานอำเภอ) 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:11 การดำเนินการจัดสรรชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:00 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 15:52 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 22-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230