คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 22 พฤศจิกายน, 2021 - 15:49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-11-2021
จันทร์, 22 พฤศจิกายน, 2021 - 15:35 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) 22-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 11:58 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 18-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 11:51 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 11:09 การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) 18-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 10:58 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 18-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 10:38 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม 18-11-2021
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน, 2021 - 10:30 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 18-11-2021
อังคาร, 16 พฤศจิกายน, 2021 - 16:13 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ "ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย" (สำนักงานอำเภอ) 16-11-2021
อังคาร, 16 พฤศจิกายน, 2021 - 14:10 เตรียมความพร้อมในการเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 และงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบ Application Zoom Meeting (สำนักงานอำเภอ) 16-11-2021
ศุกร์, 12 พฤศจิกายน, 2021 - 15:27 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12-11-2021
ศุกร์, 12 พฤศจิกายน, 2021 - 15:09 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ "เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game 12-11-2021
ศุกร์, 12 พฤศจิกายน, 2021 - 15:01 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker) 12-11-2021
ศุกร์, 12 พฤศจิกายน, 2021 - 14:54 กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 12-11-2021
พุธ, 10 พฤศจิกายน, 2021 - 14:36 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 10-11-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51