คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 20 มิถุนายน, 2023 - 11:33 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 20-06-2023
อังคาร, 20 มิถุนายน, 2023 - 10:53 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-06-2023
จันทร์, 19 มิถุนายน, 2023 - 15:57 การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 19-06-2023
จันทร์, 19 มิถุนายน, 2023 - 15:48 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (มิ.ย. 66) 19-06-2023
จันทร์, 19 มิถุนายน, 2023 - 15:37 การดำเนินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 19-06-2023
ศุกร์, 16 มิถุนายน, 2023 - 10:21 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 16-06-2023
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน, 2023 - 14:41 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) 15-06-2023
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน, 2023 - 14:34 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 15-06-2023
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน, 2023 - 14:29 การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 15-06-2023
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน, 2023 - 14:05 การสรรหาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 15-06-2023
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน, 2023 - 14:00 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 15-06-2023
พุธ, 14 มิถุนายน, 2023 - 13:54 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและกำกับคุณภาพศูนย์คัดกรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 14-06-2023
อังคาร, 13 มิถุนายน, 2023 - 13:16 ขอสอบถามข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 13-06-2023
จันทร์, 12 มิถุนายน, 2023 - 15:53 กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส 12-06-2023
จันทร์, 12 มิถุนายน, 2023 - 15:47 การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 12-06-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173