คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 22 กรกฎาคม, 2020 - 11:45 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 22-07-2020
พุธ, 22 กรกฎาคม, 2020 - 10:06 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ปกครองอำเภอ) 22-07-2020
พุธ, 22 กรกฎาคม, 2020 - 09:51 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (ปกครองอำเภอ) 22-07-2020
อังคาร, 21 กรกฎาคม, 2020 - 15:57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดอำเภอ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 21-07-2020
อังคาร, 21 กรกฎาคม, 2020 - 14:53 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) 21-07-2020
อังคาร, 21 กรกฎาคม, 2020 - 13:53 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" 21-07-2020
อังคาร, 21 กรกฎาคม, 2020 - 13:47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน 21-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 14:48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 14:41 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปีงบประมาณ 2563 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 14:31 โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 14:25 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 11:54 ขอรับทราบแผนแม่บท อพ.สธ. - หน่วยงาน ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 69) และแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 11:35 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2563 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 10:05 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" 20-07-2020
จันทร์, 20 กรกฎาคม, 2020 - 09:54 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 20-07-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47