คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 10:07 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม 24-09-2020
พุธ, 23 กันยายน, 2020 - 10:04 ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ฯ 23-09-2020
พุธ, 23 กันยายน, 2020 - 09:59 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น 23-09-2020
อังคาร, 22 กันยายน, 2020 - 09:51 การขอความร่วมมือในการรวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 22-09-2020
ศุกร์, 18 กันยายน, 2020 - 10:28 ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล 18-09-2020
ศุกร์, 18 กันยายน, 2020 - 10:21 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2563 งวดที่ 4 (ก.ย. 63) 18-09-2020
ศุกร์, 18 กันยายน, 2020 - 09:53 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 งวดที่ 4 (ก.ย. 63) 18-09-2020
ศุกร์, 18 กันยายน, 2020 - 09:43 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค 18-09-2020
พุธ, 16 กันยายน, 2020 - 13:42 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า 16-09-2020
พุธ, 16 กันยายน, 2020 - 13:36 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" 16-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 15:37 การตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:34 มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:19 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:13 การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:06 ขอส่งรายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 15-09-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78