คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 2 มิถุนายน, 2020 - 16:00 การจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 02-06-2020
อังคาร, 2 มิถุนายน, 2020 - 15:54 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 02-06-2020
อังคาร, 2 มิถุนายน, 2020 - 15:49 การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-06-2020
จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 14:49 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสติดต่อโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ) 01-06-2020
จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 14:07 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส 01-06-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 15:32 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ 29-05-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 14:33 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 29-05-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 10:38 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานในงานจ้างก่อสร้างและงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29-05-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 10:31 การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29-05-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 09:59 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 29-05-2020
ศุกร์, 29 พฤษภาคม, 2020 - 09:27 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29-05-2020
พุธ, 27 พฤษภาคม, 2020 - 14:27 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุม (ปกครองอำเภอ) 27-05-2020
พุธ, 27 พฤษภาคม, 2020 - 14:16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 27-05-2020
พุธ, 27 พฤษภาคม, 2020 - 14:12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 27-05-2020
อังคาร, 26 พฤษภาคม, 2020 - 14:25 เชิญเข้าร่วมประชุม "วาระยามเช้า (Morning Brief)" จังหวัดเพชรบูรณ์ (สนง.อำเภอ) 26-05-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214