คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 13:35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 01-07-2022
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 13:27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 01-07-2022
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 13:19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) 01-07-2022
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 12:05 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 01-07-2022
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 12:00 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 01-07-2022
ศุกร์, 1 กรกฎาคม, 2022 - 11:36 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ 01-07-2022
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน, 2022 - 15:43 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 30-06-2022
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน, 2022 - 15:16 เร่งรัดการรายงานการกำกับดูแลและยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปกครองอำเภอ) 30-06-2022
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน, 2022 - 15:11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30-06-2022
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน, 2022 - 13:56 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 30-06-2022
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน, 2022 - 13:50 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ 30-06-2022
อังคาร, 28 มิถุนายน, 2022 - 11:51 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 28-06-2022
จันทร์, 27 มิถุนายน, 2022 - 12:23 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ 27-06-2022
จันทร์, 27 มิถุนายน, 2022 - 12:16 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 27-06-2022
จันทร์, 27 มิถุนายน, 2022 - 12:06 การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 27-06-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.235.78.122