คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 24 เมษายน, 2024 - 10:38 การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-04-2024
ศุกร์, 19 เมษายน, 2024 - 14:59 ขอส่งแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 19-04-2024
พฤหัสบดี, 18 เมษายน, 2024 - 13:34 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง "เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)" ประจำปี 2567 18-04-2024
พฤหัสบดี, 18 เมษายน, 2024 - 11:07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการปรับเป็นพินัย 18-04-2024
พุธ, 17 เมษายน, 2024 - 15:50 ข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 17-04-2024
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2024 - 16:23 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-04-2024
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2024 - 15:49 การขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 11-04-2024
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2024 - 15:35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)" รุ่นที่ 11 11-04-2024
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2024 - 15:27 การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2567 11-04-2024
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2024 - 15:24 การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา ผ่านทาง Google Forms 11-04-2024
พุธ, 10 เมษายน, 2024 - 16:06 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 10-04-2024
พุธ, 10 เมษายน, 2024 - 15:26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด 10-04-2024
พุธ, 10 เมษายน, 2024 - 11:45 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ 10-04-2024
พุธ, 10 เมษายน, 2024 - 11:28 ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าในอัตราไฟฟ้าสาธารณะ หรือไม่ 10-04-2024
พุธ, 10 เมษายน, 2024 - 10:46 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 10-04-2024

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.212.99.208