คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:19 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 พช 0023.8/ว 800 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:15 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) พช 0023.8/ว 799 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ พช 0023.8/ว 798 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:05 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 พช 0023.8/ว 797 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:12 ขอส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อร่วมเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ พช 0023.8/ว 796 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:09 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 พช 0023.8/ว 795 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:59 กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 พช 0023.8/ว 794 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:48 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 พช 0023.8/ว 792 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:39 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ Single-On พช 0023.8/ว 43 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:35 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 พช 0023.8/ว 42 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:30 การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พช 0023.8/ว 41 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:24 ส่งประกาศเรื่องแต่งตั้งอาสาสมัครด้านกฎหมาย ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พช 0023.8/ว 40 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:21 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พช 0023.8/ว 39 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:14 การติดตามการนำหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปใช้ในสถานสึกษา พช 0023.8/ว 38 18-02-2021
พุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:02 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พช 0023.8/ว 36 24-02-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202