คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม, 2021 - 11:11 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13-05-2021
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม, 2021 - 11:06 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 13-05-2021
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม, 2021 - 10:57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 13-05-2021
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม, 2021 - 10:31 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 13-05-2021
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม, 2021 - 10:18 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 13-05-2021
พุธ, 12 พฤษภาคม, 2021 - 14:56 การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. 12-05-2021
พุธ, 12 พฤษภาคม, 2021 - 14:46 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. 12-05-2021
พุธ, 12 พฤษภาคม, 2021 - 14:35 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 12-05-2021
พุธ, 12 พฤษภาคม, 2021 - 13:41 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 12-05-2021
พุธ, 12 พฤษภาคม, 2021 - 13:33 ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 12-05-2021
พฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม, 2021 - 14:40 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 06-05-2021
พฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม, 2021 - 14:28 ส่งข้อมูลการรับ - จ่าย และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 06-05-2021
พฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม, 2021 - 14:25 รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 06-05-2021
จันทร์, 3 พฤษภาคม, 2021 - 13:58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 03-05-2021
จันทร์, 3 พฤษภาคม, 2021 - 13:40 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น 03-05-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 34.237.52.11