คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 29 กันยายน, 2023 - 14:37 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” 29-09-2023
ศุกร์, 29 กันยายน, 2023 - 14:16 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 29-09-2023
พฤหัสบดี, 28 กันยายน, 2023 - 16:15 ขอสำรวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 28-09-2023
พฤหัสบดี, 28 กันยายน, 2023 - 16:11 ขอประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าฯ 28-09-2023
อังคาร, 26 กันยายน, 2023 - 15:02 ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566 26-09-2023
อังคาร, 26 กันยายน, 2023 - 14:48 การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 26-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 14:37 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 (สำนักงานอำเภอ) 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 14:25 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 13:35 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 13:13 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 11:55 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2567 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 11:46 คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ 15-09-2023
ศุกร์, 15 กันยายน, 2023 - 11:31 ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1/2566) 15-09-2023
พุธ, 13 กันยายน, 2023 - 14:33 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 13-09-2023
อังคาร, 12 กันยายน, 2023 - 15:55 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 66) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 12-09-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173