คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 28 มกราคม, 2022 - 13:58 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 28-01-2022
ศุกร์, 28 มกราคม, 2022 - 12:14 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 28-01-2022
ศุกร์, 28 มกราคม, 2022 - 11:54 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน 28-01-2022
ศุกร์, 28 มกราคม, 2022 - 11:11 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) 28-01-2022
ศุกร์, 28 มกราคม, 2022 - 11:06 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 28-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 15:30 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 15:24 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 14:34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 14:15 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 13:47 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 13:39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 13:30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ 27-01-2022
พฤหัสบดี, 27 มกราคม, 2022 - 12:09 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 27-01-2022
อังคาร, 25 มกราคม, 2022 - 14:17 ขอส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร (ส.ถ./ผ.ถ.1/9) (ฝ่ายปกครองอำเภอ) 25-01-2022
จันทร์, 24 มกราคม, 2022 - 14:47 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 24-01-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51