คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2020 - 13:39 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27-11-2020
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2020 - 13:20 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 27-11-2020
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2020 - 09:56 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 27-11-2020
พุธ, 25 พฤศจิกายน, 2020 - 15:16 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 25-11-2020
พุธ, 25 พฤศจิกายน, 2020 - 14:58 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 25-11-2020
พุธ, 25 พฤศจิกายน, 2020 - 14:46 การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 25-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 14:53 แจ้งแก้ไขกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 14:44 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 14:32 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2563 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 13:29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 13:15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยสัญจรพบสมาชิก 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 11:55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 11:45 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 09:58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 24-11-2020
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 09:53 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24-11-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78