คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 30 กันยายน, 2022 - 15:33 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี มฝ.1 ประจำปี 2564 30-09-2022
พฤหัสบดี, 29 กันยายน, 2022 - 10:47 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 29-09-2022
พฤหัสบดี, 29 กันยายน, 2022 - 10:35 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 29-09-2022
อังคาร, 27 กันยายน, 2022 - 13:59 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) (ปกครองอำเภอ) 27-09-2022
จันทร์, 26 กันยายน, 2022 - 14:35 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26-09-2022
จันทร์, 26 กันยายน, 2022 - 14:29 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น 26-09-2022
จันทร์, 26 กันยายน, 2022 - 14:18 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26-09-2022
จันทร์, 26 กันยายน, 2022 - 12:12 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26-09-2022
ศุกร์, 23 กันยายน, 2022 - 14:13 แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 23-09-2022
ศุกร์, 23 กันยายน, 2022 - 14:08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 23-09-2022
พุธ, 21 กันยายน, 2022 - 14:06 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21-09-2022
อังคาร, 20 กันยายน, 2022 - 15:42 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 20-09-2022
จันทร์, 19 กันยายน, 2022 - 14:44 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 19-09-2022
จันทร์, 19 กันยายน, 2022 - 14:25 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 19-09-2022
จันทร์, 19 กันยายน, 2022 - 14:14 การประชุมสัมมนา "ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption" 19-09-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211