คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 10:12 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 09:47 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 16:05 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 88 - 99 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:54 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:49 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:38 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:06 ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 14:59 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 11:45 การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ, ข้าราชการบำนาญ, ญาติสายตรง 21-10-2020
ศุกร์, 16 ตุลาคม, 2020 - 15:37 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16-10-2020
ศุกร์, 16 ตุลาคม, 2020 - 15:27 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 16-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 16:03 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 15:49 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63) 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 15:42 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63) 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 15:32 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 15-10-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78