คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 14:25 ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 14:14 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 11:21 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 11:00 การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 10:45 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 10:34 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo 21-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 10:28 ร้องเรียนตลาดสดและตลาดนัดทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐาน 21-08-2020
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม, 2020 - 15:57 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-08-2020
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม, 2020 - 10:14 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล 20-08-2020
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม, 2020 - 10:09 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) 20-08-2020
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม, 2020 - 09:42 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 20-08-2020
อังคาร, 18 สิงหาคม, 2020 - 16:15 รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) 18-08-2020
อังคาร, 18 สิงหาคม, 2020 - 16:08 กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563 18-08-2020
อังคาร, 18 สิงหาคม, 2020 - 16:04 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-08-2020
อังคาร, 18 สิงหาคม, 2020 - 09:55 การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 2 พิษณุโลก 18-08-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.228.10.17