คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 09:47 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงฯ 01-05-2020
พุธ, 29 เมษายน, 2020 - 15:55 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 29-04-2020
พุธ, 29 เมษายน, 2020 - 15:28 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29-04-2020
พุธ, 29 เมษายน, 2020 - 14:42 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ 29-04-2020
พุธ, 29 เมษายน, 2020 - 13:39 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 29-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 15:32 ขอแจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ผ่าน EHA Smart ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 28-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 13:47 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID - 19 28-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 13:42 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 28-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 13:37 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 28-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 13:23 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 28-04-2020
อังคาร, 28 เมษายน, 2020 - 08:45 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุม (ปกครองอำเภอ) 28-04-2020
จันทร์, 27 เมษายน, 2020 - 14:20 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 27-04-2020
ศุกร์, 24 เมษายน, 2020 - 11:17 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 24-04-2020
ศุกร์, 24 เมษายน, 2020 - 11:12 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 24-04-2020
ศุกร์, 24 เมษายน, 2020 - 11:07 ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 24-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214