คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 2 มีนาคม, 2020 - 11:11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบริหารงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 02-03-2020
จันทร์, 2 มีนาคม, 2020 - 10:07 ขอเชิญประชุมเพื่อทราบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดจิตอาสาภัยพิบัติ (ปกครองอำเภอ) 02-03-2020
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:51 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 28-02-2020
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:40 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ 28-02-2020
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:31 สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 28-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:12 โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:08 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:59 ขอส่งแนวทางการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:51 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนฤดูการระบาด 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:41 ขยายเวลารับสมัครโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:32 ขอประสานงานดำเนินกิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:26 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:11 การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 27-02-2020
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 - 14:58 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27-02-2020
พุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:51 แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26-02-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230