คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 25 กรกฎาคม, 2023 - 14:22 การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25-07-2023
อังคาร, 25 กรกฎาคม, 2023 - 14:03 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 25-07-2023
อังคาร, 25 กรกฎาคม, 2023 - 11:48 แจ้งแผนการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 25-07-2023
จันทร์, 24 กรกฎาคม, 2023 - 15:20 การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 24-07-2023
จันทร์, 24 กรกฎาคม, 2023 - 15:10 การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มรคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 24-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 12:11 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด เพิ่มเติม 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 12:06 ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 11:56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 11:50 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 7/2566 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 11:38 การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 11:09 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ 21-07-2023
ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2023 - 11:01 คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา 21-07-2023
พฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม, 2023 - 14:56 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20-07-2023
พฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม, 2023 - 14:48 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 20-07-2023
พฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม, 2023 - 11:37 การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20-07-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173