คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 23 สิงหาคม, 2022 - 15:35 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการโอนกิจการ การขอรับใบอนุญาต และขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 23-08-2022
จันทร์, 22 สิงหาคม, 2022 - 10:58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 22-08-2022
จันทร์, 22 สิงหาคม, 2022 - 10:52 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 22-08-2022
จันทร์, 22 สิงหาคม, 2022 - 10:42 หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 22-08-2022
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม, 2022 - 11:30 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 18-08-2022
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม, 2022 - 11:25 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรบปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 18-08-2022
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม, 2022 - 11:19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 18-08-2022
จันทร์, 15 สิงหาคม, 2022 - 14:55 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย 15-08-2022
จันทร์, 15 สิงหาคม, 2022 - 14:39 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 15-08-2022
จันทร์, 15 สิงหาคม, 2022 - 14:28 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 15-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 16:06 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:48 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ หัวห้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์" 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:42 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:38 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:21 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Officiol Teen Club 10-08-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211