คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 20 มกราคม, 2020 - 10:30 การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก 20-01-2020
จันทร์, 20 มกราคม, 2020 - 10:26 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 20-01-2020
จันทร์, 20 มกราคม, 2020 - 10:11 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ปศุสัตว์อำเภอ) 20-01-2020
พฤหัสบดี, 16 มกราคม, 2020 - 16:25 โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16-01-2020
พฤหัสบดี, 16 มกราคม, 2020 - 16:13 ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16-01-2020
พฤหัสบดี, 16 มกราคม, 2020 - 12:05 การสำรวจการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16-01-2020
พฤหัสบดี, 16 มกราคม, 2020 - 10:33 การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 14:30 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 15-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 10:38 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 15-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 10:11 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก 15-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 10:05 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 15-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 10:01 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 15-01-2020
พุธ, 15 มกราคม, 2020 - 09:51 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 - 2563 15-01-2020
ศุกร์, 10 มกราคม, 2020 - 11:36 การจัดเก็บข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปศุสัตว์อำเภอ) 10-01-2020
ศุกร์, 10 มกราคม, 2020 - 10:23 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 8 10-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224