คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 16:01 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 04-06-2024
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 15:48 การขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม 04-06-2024
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 15:36 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike และจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike 04-06-2024
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 15:11 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 04-06-2024
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 14:43 แผนออกนิเทสงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิต สำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ จ.เพชรบูรณ์) 04-06-2024
อังคาร, 4 มิถุนายน, 2024 - 13:54 การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเลื่อน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 04-06-2024
ศุกร์, 31 พฤษภาคม, 2024 - 16:04 การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31-05-2024
ศุกร์, 31 พฤษภาคม, 2024 - 15:51 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 31-05-2024
ศุกร์, 31 พฤษภาคม, 2024 - 15:33 การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 31-05-2024
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม, 2024 - 14:14 โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2567 30-05-2024
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม, 2024 - 13:55 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 30-05-2024
อังคาร, 28 พฤษภาคม, 2024 - 14:17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28-05-2024
จันทร์, 27 พฤษภาคม, 2024 - 11:59 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567 27-05-2024
จันทร์, 27 พฤษภาคม, 2024 - 11:17 รายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้สมองอักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุ 27-05-2024
จันทร์, 27 พฤษภาคม, 2024 - 10:44 โครงการ "หลอมรวมใจ มอบนำ้ใสสะอาดให้โรงเรียน" 27-05-2024

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.28.0.143