คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 28 มกราคม, 2021 - 10:24 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)" 28-01-2021
พุธ, 27 มกราคม, 2021 - 13:31 การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27-01-2021
พุธ, 27 มกราคม, 2021 - 13:25 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) 27-01-2021
พุธ, 27 มกราคม, 2021 - 13:03 ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา 27-01-2021
อังคาร, 26 มกราคม, 2021 - 09:53 ขอความร่วมมือสำรวจประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปศุสัตว์อำเภอ) 26-01-2021
จันทร์, 25 มกราคม, 2021 - 13:09 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 25-01-2021
จันทร์, 25 มกราคม, 2021 - 11:41 เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 25-01-2021
จันทร์, 25 มกราคม, 2021 - 11:00 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 25-01-2021
จันทร์, 25 มกราคม, 2021 - 10:54 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 25-01-2021
จันทร์, 25 มกราคม, 2021 - 10:45 ขอเชิญสมัครเพื่ออขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 25-01-2021
ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 14:33 แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22-01-2021
ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 13:43 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 22-01-2021
ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 13:36 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 22-01-2021
ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 13:30 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22-01-2021
พุธ, 20 มกราคม, 2021 - 15:53 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 20-01-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202