คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 29 ธันวาคม, 2021 - 14:35 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน) (เดือนกันยายน 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 29-12-2021
พุธ, 29 ธันวาคม, 2021 - 14:23 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ NISPA ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (เดือนกันยายน 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 29-12-2021
อังคาร, 28 ธันวาคม, 2021 - 11:03 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 28-12-2021
อังคาร, 28 ธันวาคม, 2021 - 10:56 การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) 28-12-2021
อังคาร, 28 ธันวาคม, 2021 - 10:52 การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 28-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:57 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:50 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:31 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และขอเชิญประชุม 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:27 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:19 หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 15:04 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 65) 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 14:37 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 65) 27-12-2021
จันทร์, 27 ธันวาคม, 2021 - 14:04 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ 27-12-2021
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 - 15:56 การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23-12-2021
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 - 15:51 การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 23-12-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51