คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:50 โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:35 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:32 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:16 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:12 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:08 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 15:02 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ว่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 14:54 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 14:36 แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 14:29 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 14:15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 12:05 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 11:51 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 11:46 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-01-2020
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 - 11:33 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (Xray) ครั้งที่ 1/2563 09-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224