คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 15:12 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 14:57 การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 14:46 ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 14:39 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง และการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15-10-2020
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม, 2020 - 14:27 แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย 15-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 15:06 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2564 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 14:46 ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโรงทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 14:28 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 13:41 ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 13:35 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 13:25 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12-10-2020
จันทร์, 12 ตุลาคม, 2020 - 12:15 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12-10-2020
ศุกร์, 9 ตุลาคม, 2020 - 15:15 สนับสนุนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของสถานประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 09-10-2020
พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม, 2020 - 10:25 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63) 08-10-2020
พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม, 2020 - 10:14 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 08-10-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78