คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:14 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 15:07 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 14:54 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้” สำหรับเด็กปฐมวัย 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 14:47 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 10-08-2022
พุธ, 10 สิงหาคม, 2022 - 14:35 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 10-08-2022
อังคาร, 9 สิงหาคม, 2022 - 15:20 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09-08-2022
อังคาร, 9 สิงหาคม, 2022 - 15:05 การอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gender Equality and Women’s Empowerment” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ UNDP 09-08-2022
อังคาร, 9 สิงหาคม, 2022 - 14:29 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09-08-2022
จันทร์, 8 สิงหาคม, 2022 - 11:27 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 08-08-2022
จันทร์, 8 สิงหาคม, 2022 - 11:21 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง 08-08-2022
จันทร์, 8 สิงหาคม, 2022 - 11:12 ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร 08-08-2022
จันทร์, 8 สิงหาคม, 2022 - 11:01 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 08-08-2022
จันทร์, 8 สิงหาคม, 2022 - 10:52 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 08-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 14:11 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 04-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 14:06 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2565 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2565 04-08-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211