คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2023 - 14:44 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 13-07-2023
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2023 - 14:32 การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13-07-2023
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2023 - 11:55 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 13-07-2023
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2023 - 11:48 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13-07-2023
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2023 - 10:56 การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (กิ่งกาชาดอำเภอ) 13-07-2023
พุธ, 12 กรกฎาคม, 2023 - 16:13 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 12-07-2023
พุธ, 12 กรกฎาคม, 2023 - 15:47 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อย้ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 - 2580) ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปกครองอำเภอ) 12-07-2023
พุธ, 12 กรกฎาคม, 2023 - 13:32 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) 12-07-2023
พุธ, 12 กรกฎาคม, 2023 - 13:22 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) 12-07-2023
พุธ, 12 กรกฎาคม, 2023 - 13:12 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 66) 12-07-2023
อังคาร, 11 กรกฎาคม, 2023 - 11:53 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ 2566 11-07-2023
อังคาร, 11 กรกฎาคม, 2023 - 11:38 การสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-07-2023
อังคาร, 11 กรกฎาคม, 2023 - 11:33 การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 11-07-2023
อังคาร, 11 กรกฎาคม, 2023 - 11:28 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-07-2023
อังคาร, 11 กรกฎาคม, 2023 - 11:14 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 11-07-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173