คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 - 15:42 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น(ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23-12-2021
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 - 15:19 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ปกครองอำเภอ) 23-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 14:28 แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 21-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 14:06 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 21-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 13:42 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 13:21 ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 21-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 13:14 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 -2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) 21-12-2021
อังคาร, 21 ธันวาคม, 2021 - 11:51 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลพลายชุมพล 21-12-2021
พุธ, 15 ธันวาคม, 2021 - 14:34 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (สาธารณสุขอำเภอ) 15-12-2021
พุธ, 15 ธันวาคม, 2021 - 14:01 ขอเชิญประชุมการจัดพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทบ ประจำปี 2565 (ปกครองอำเภอ) 15-12-2021
พุธ, 15 ธันวาคม, 2021 - 10:59 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน 15-12-2021
พุธ, 15 ธันวาคม, 2021 - 10:48 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 15-12-2021
พุธ, 15 ธันวาคม, 2021 - 10:17 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 15-12-2021
อังคาร, 14 ธันวาคม, 2021 - 16:14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 14-12-2021
อังคาร, 14 ธันวาคม, 2021 - 16:04 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 14-12-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51