คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 24 เมษายน, 2020 - 11:01 แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-04-2020
พฤหัสบดี, 23 เมษายน, 2020 - 15:23 การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23-04-2020
พฤหัสบดี, 23 เมษายน, 2020 - 14:57 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 23-04-2020
พฤหัสบดี, 23 เมษายน, 2020 - 14:37 หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" 23-04-2020
พฤหัสบดี, 23 เมษายน, 2020 - 14:21 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน 23-04-2020
อังคาร, 21 เมษายน, 2020 - 11:03 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 21-04-2020
อังคาร, 21 เมษายน, 2020 - 10:59 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงาน/โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 21-04-2020
จันทร์, 20 เมษายน, 2020 - 14:49 ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 20-04-2020
จันทร์, 20 เมษายน, 2020 - 14:40 การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-04-2020
จันทร์, 20 เมษายน, 2020 - 14:16 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 20-04-2020
จันทร์, 20 เมษายน, 2020 - 14:07 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 20-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 11:37 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 11:30 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 11:19 ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 11:06 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และโรคไข้เลือดออก 16-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214