คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 26-02-2020
พุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:23 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26-02-2020
พุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:03 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ 26-02-2020
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:06 การดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” 25-02-2020
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:47 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-02-2020
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:30 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 25-02-2020
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:14 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 24-02-2020
ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:43 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.พช ครั้งที่ 2/2563 21-02-2020
พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:23 สำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 20-02-2020
พุธ, 19 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:15 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19-02-2020
พุธ, 19 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:59 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 19-02-2020
พุธ, 19 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:52 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 19-02-2020
พุธ, 19 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:37 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 19-02-2020
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:48 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-02-2020
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:55 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 17-02-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230