คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 17 สิงหาคม, 2020 - 16:12 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 17-08-2020
จันทร์, 17 สิงหาคม, 2020 - 16:03 การประกอบกิจการหอพักของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 17-08-2020
จันทร์, 17 สิงหาคม, 2020 - 15:57 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 17-08-2020
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม, 2020 - 10:07 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยฯ 13-08-2020
อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 16:15 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 11-08-2020
อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 14:19 รายงานข้อมูลการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม 11-08-2020
จันทร์, 10 สิงหาคม, 2020 - 10:01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 10-08-2020
จันทร์, 10 สิงหาคม, 2020 - 09:56 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร 10-08-2020
จันทร์, 10 สิงหาคม, 2020 - 09:50 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10-08-2020
จันทร์, 10 สิงหาคม, 2020 - 09:42 ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 10-08-2020
จันทร์, 10 สิงหาคม, 2020 - 09:34 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 10-08-2020
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 11:48 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 07-08-2020
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 11:40 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 07-08-2020
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 11:00 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ปกครองอำเภอ) 07-08-2020
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 09:55 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษา 07-08-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47