คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 11:09 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06-11-2020
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 10:23 การรายงานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 06-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:57 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (พ.ย. 63) 05-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:50 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (พ.ย. 63) 05-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:42 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 05-11-2020
พุธ, 4 พฤศจิกายน, 2020 - 10:39 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 04-11-2020
พุธ, 4 พฤศจิกายน, 2020 - 10:23 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-11-2020
พุธ, 4 พฤศจิกายน, 2020 - 10:18 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-11-2020
พุธ, 4 พฤศจิกายน, 2020 - 10:00 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเพชรบูรณ์ 04-11-2020
อังคาร, 3 พฤศจิกายน, 2020 - 13:09 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 03-11-2020
ศุกร์, 30 ตุลาคม, 2020 - 09:24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พช0023.8/ว 4392 30-10-2020
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 14:22 การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form 28-10-2020
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 14:17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28-10-2020
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 11:00 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 28-10-2020
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 10:51 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2564 28-10-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.205.144