คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 27 มีนาคม, 2020 - 09:34 ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 27-03-2020
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม, 2020 - 14:23 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 16:28 การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 16:12 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 16:04 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:56 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:49 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัด อปท. 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:38 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:33 การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:27 ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:18 การจัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์" / การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2563 (ปกครองอำเภอ) 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 15:12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:33 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:24 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:16 แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-03-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214