คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 16:08 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 09:46 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 01-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 09:35 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 01-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 09:31 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-04-2020
พุธ, 1 เมษายน, 2020 - 09:26 งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01-04-2020
อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 16:08 งดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ปกครองอำเภอ) 31-03-2020
อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 09:23 การปฏิบัติการสื่อสารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 31-03-2020
อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 09:18 การตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขการบันทึกตัวเลขประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 31-03-2020
จันทร์, 30 มีนาคม, 2020 - 10:59 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 30-03-2020
จันทร์, 30 มีนาคม, 2020 - 10:50 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก 30-03-2020
จันทร์, 30 มีนาคม, 2020 - 10:38 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 30-03-2020
จันทร์, 30 มีนาคม, 2020 - 10:32 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30-03-2020
ศุกร์, 27 มีนาคม, 2020 - 14:53 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 27-03-2020
ศุกร์, 27 มีนาคม, 2020 - 12:59 งดการจัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์" (ปกครองอำเภอ) 27-03-2020
ศุกร์, 27 มีนาคม, 2020 - 10:38 การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 27-03-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214