คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 13:26 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 02-10-2020
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 13:14 ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 02-10-2020
พุธ, 30 กันยายน, 2020 - 14:01 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูล (ฝ่ายกีฬาอำเภอ) 30-09-2020
อังคาร, 29 กันยายน, 2020 - 16:28 รายงานสถานการณ์ดำเนินงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) 29-09-2020
อังคาร, 29 กันยายน, 2020 - 16:17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 29-09-2020
อังคาร, 29 กันยายน, 2020 - 16:13 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 29-09-2020
จันทร์, 28 กันยายน, 2020 - 13:58 ขอเชิญร่วมเก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ 28-09-2020
จันทร์, 28 กันยายน, 2020 - 11:27 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 28-09-2020
จันทร์, 28 กันยายน, 2020 - 11:23 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ 28-09-2020
จันทร์, 28 กันยายน, 2020 - 11:11 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28-09-2020
ศุกร์, 25 กันยายน, 2020 - 14:17 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) เพิ่มเติม 25-09-2020
ศุกร์, 25 กันยายน, 2020 - 14:10 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (ก.ย. 63) 25-09-2020
พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 10:49 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24-09-2020
พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 10:35 โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 24-09-2020
พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 10:14 การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563" 24-09-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78