คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 11 มกราคม, 2021 - 10:49 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด 11-01-2021
จันทร์, 11 มกราคม, 2021 - 10:39 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 11-01-2021
ศุกร์, 8 มกราคม, 2021 - 11:56 ขอแจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08-01-2021
พุธ, 6 มกราคม, 2021 - 10:35 แนวทางการดำเนินงานการจัดบริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติมในปี 2564 06-01-2021
พุธ, 6 มกราคม, 2021 - 10:28 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06-01-2021
พุธ, 6 มกราคม, 2021 - 10:21 การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ 06-01-2021
พุธ, 6 มกราคม, 2021 - 10:09 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 06-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:53 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2563 - 2564 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:50 โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:37 แผนการป้องกันปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 24 - 27 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 11:25 โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 10:59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม 04-01-2021
จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 10:51 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 04-01-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202