คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2019 - 10:52 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 27-12-2019
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2019 - 10:36 การจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27-12-2019
พุธ, 25 ธันวาคม, 2019 - 15:39 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563 25-12-2019
พุธ, 25 ธันวาคม, 2019 - 15:26 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 25-12-2019
อังคาร, 24 ธันวาคม, 2019 - 14:50 เชิญประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (ปกครองอำเภอ) 24-12-2019
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 16:18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 20-12-2019
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 16:07 ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-12-2019
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 16:01 โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 20-12-2019
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 09:56 ขอความอนุเคราะห์ส่งเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (สถานที่กลาง) 20-12-2019
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 09:55 ขอเชิญประชุม 20-12-2019
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม, 2019 - 14:34 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 19-12-2019
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม, 2019 - 14:26 ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-12-2019
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม, 2019 - 14:18 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19-12-2019
อังคาร, 17 ธันวาคม, 2019 - 14:57 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.พช ครั้งที่ 12/2562 17-12-2019
จันทร์, 16 ธันวาคม, 2019 - 10:27 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 16-12-2019

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224