คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:44 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:34 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:33 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:27 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:16 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 07-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:16 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2562 - 2563 และPM2.5 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:36 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:22 พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:16 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด 05-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:19 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:06 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ม.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:56 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ม.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 14:57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกครองอำเภอ) 03-02-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 16:00 สำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ) 31-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230