คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 30 พฤศจิกายน, 2021 - 16:10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” 30-11-2021
อังคาร, 30 พฤศจิกายน, 2021 - 16:04 การประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families) 30-11-2021
อังคาร, 30 พฤศจิกายน, 2021 - 11:35 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อการเปิดการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30-11-2021
จันทร์, 29 พฤศจิกายน, 2021 - 15:45 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29-11-2021
จันทร์, 29 พฤศจิกายน, 2021 - 15:37 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 29-11-2021
จันทร์, 29 พฤศจิกายน, 2021 - 15:11 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 29-11-2021
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน, 2021 - 13:33 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26-11-2021
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน, 2021 - 11:46 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 26-11-2021
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน, 2021 - 11:32 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 26-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 14:04 การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 24-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 13:58 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 24-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 13:53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง 24-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 13:31 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 24-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 11:06 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 24-11-2021
พุธ, 24 พฤศจิกายน, 2021 - 10:04 การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิลเ็กทรอนิกส์ (ปกครองอำเภอ) 24-11-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51