คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 13:49 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 25-07-2022
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 11:23 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25-07-2022
พฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม, 2022 - 14:14 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ 2565 21-07-2022
พฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม, 2022 - 10:45 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมู ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน 21-07-2022
พุธ, 20 กรกฎาคม, 2022 - 15:22 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 (ปกครองอำเภอ) 20-07-2022
พุธ, 20 กรกฎาคม, 2022 - 14:51 การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 20-07-2022
พุธ, 20 กรกฎาคม, 2022 - 14:21 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 20-07-2022
พุธ, 20 กรกฎาคม, 2022 - 14:05 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 20-07-2022
พุธ, 20 กรกฎาคม, 2022 - 13:53 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20-07-2022
อังคาร, 19 กรกฎาคม, 2022 - 10:53 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) 19-07-2022
อังคาร, 19 กรกฎาคม, 2022 - 10:23 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” 19-07-2022
จันทร์, 18 กรกฎาคม, 2022 - 16:24 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 18-07-2022
จันทร์, 18 กรกฎาคม, 2022 - 16:12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainer) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 18-07-2022
อังคาร, 12 กรกฎาคม, 2022 - 14:25 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) และประเมินพื้นที่เล่น 12-07-2022
ศุกร์, 8 กรกฎาคม, 2022 - 15:49 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” 08-07-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211