คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:00 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 15:15 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 15:05 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 14:54 การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 10-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 11:00 การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 09-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 10:55 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 09-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 10:15 ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-04-2020
พุธ, 8 เมษายน, 2020 - 14:25 แผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 08-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:51 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับชั้นต้น 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:45 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:38 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มี.ค. 63) 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:29 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:23 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:15 แผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:07 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 07-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214