คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 3 สิงหาคม, 2020 - 15:44 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03-08-2020
จันทร์, 3 สิงหาคม, 2020 - 12:58 แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS THE Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 03-08-2020
ศุกร์, 31 กรกฎาคม, 2020 - 14:11 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 31-07-2020
ศุกร์, 31 กรกฎาคม, 2020 - 13:57 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 31-07-2020
ศุกร์, 31 กรกฎาคม, 2020 - 13:49 ขอจัดส่งหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง 31-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 11:01 ขอส่งคู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:47 เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:43 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:27 แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:20 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-07-2020
ศุกร์, 24 กรกฎาคม, 2020 - 10:12 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 24-07-2020
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม, 2020 - 11:39 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23-07-2020
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม, 2020 - 10:40 การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23-07-2020
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม, 2020 - 10:34 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 23-07-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47