คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 24 มีนาคม, 2023 - 10:42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 24-03-2023
ศุกร์, 24 มีนาคม, 2023 - 10:25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 24-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 16:27 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 16:10 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 16:03 ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารฯ 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 15:51 สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 15:45 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 15:40 หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 23-03-2023
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม, 2023 - 15:24 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 23-03-2023
จันทร์, 20 มีนาคม, 2023 - 12:09 การประชุมขับเคลื่อนและติดตามภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20-03-2023
จันทร์, 20 มีนาคม, 2023 - 12:01 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ 20-03-2023
จันทร์, 20 มีนาคม, 2023 - 11:56 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 20-03-2023
ศุกร์, 17 มีนาคม, 2023 - 15:53 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้รับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่นที่ 6 - 10 17-03-2023
ศุกร์, 17 มีนาคม, 2023 - 13:06 การดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17-03-2023
พุธ, 15 มีนาคม, 2023 - 11:19 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2566 15-03-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.235.40.122