คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 12 กันยายน, 2023 - 15:23 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี 12-09-2023
จันทร์, 11 กันยายน, 2023 - 10:34 การบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) 11-09-2023
จันทร์, 11 กันยายน, 2023 - 10:24 การบริหารจัดการงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11-09-2023
ศุกร์, 8 กันยายน, 2023 - 15:54 การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปกครองอำเภอ) 08-09-2023
ศุกร์, 8 กันยายน, 2023 - 11:15 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) 08-09-2023
ศุกร์, 8 กันยายน, 2023 - 10:31 การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย 08-09-2023
อังคาร, 5 กันยายน, 2023 - 14:17 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา 05-09-2023
จันทร์, 4 กันยายน, 2023 - 14:42 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ประจำปี 2566 04-09-2023
ศุกร์, 1 กันยายน, 2023 - 11:22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติฯ 01-09-2023
พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2023 - 11:15 แนวทางการใช้หลักฐานการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 31-08-2023
พุธ, 30 สิงหาคม, 2023 - 14:10 รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 30-08-2023
พุธ, 30 สิงหาคม, 2023 - 13:59 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30-08-2023
พุธ, 30 สิงหาคม, 2023 - 13:52 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน 30-08-2023
อังคาร, 29 สิงหาคม, 2023 - 15:04 แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 29-08-2023
อังคาร, 29 สิงหาคม, 2023 - 14:55 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 29-08-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.107.142