คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

เกี่ยวกับอำเภอชนแดน

หลวงพ่อทบลือก้อง ประกายทอง
มะขามหวาน งามตระการถ้ำผาทอง
น้ำใสชวนมองคลองบุษบง

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย    อำเภอชนแดน
อักษรโรมัน    Amphoe Chon Daen
จังหวัด    เพชรบูรณ์

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชนแดนตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังโป่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอหนองบัว (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอดงเจริญ (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดงเจริญและอำเภอทับคล้อ (จังหวัดพิจิตร)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอชนแดนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ชนแดน                    (Chon Daen)                                           
2.    ดงขุย                    (Dong Khui)                                         
3.    ท่าข้าม                    (Tha Kham)                                           
4.    พุทธบาท                    (Phutthabat)                                          
5.    ลาดแค                    (Lat Khae)
6.    บ้านกล้วย                    (Ban Kluai)
7.    ซับพุทรา                    (Sap Phutsa)
8.    ตะกุดไร                    (Takut Rai)
9.    ศาลาลาย                    (Sala Lai) 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชนแดนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลชนแดน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชนแดน
เทศบาลตำบลดงขุย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงขุยและตำบลตะกุดไร
เทศบาลตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชนแดน (นอกเขตเทศบาลตำบลชนแดน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงขุย (นอกเขตเทศบาลตำบลดงขุย)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้าม (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุทธบาททั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดแคทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับพุทราทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาลายทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกุดไร (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม)


 

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.28.0.143