คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:39 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:17 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:07 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 14-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:18 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:10 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:00 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 15:15 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 15:05 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 14:54 การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 10-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 11:00 การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 09-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 10:55 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 09-04-2020
พฤหัสบดี, 9 เมษายน, 2020 - 10:15 ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09-04-2020
พุธ, 8 เมษายน, 2020 - 14:25 แผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 08-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:51 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับชั้นต้น 07-04-2020
อังคาร, 7 เมษายน, 2020 - 11:45 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 07-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.168.112.145