คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 10:29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 28-10-2020
พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 10:14 ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 28-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 14:04 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 10:41 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 10:29 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 10:19 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 10:12 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22-10-2020
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2020 - 09:47 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 16:05 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 88 - 99 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:54 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:49 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:38 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 15:06 ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 14:59 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 21-10-2020
พุธ, 21 ตุลาคม, 2020 - 11:45 การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ, ข้าราชการบำนาญ, ญาติสายตรง 21-10-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.205.144