คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:42 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17-02-2020
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:25 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 17-02-2020
ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:06 แนวทางปฏิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14-02-2020
ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:56 ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14-02-2020
ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:51 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 14-02-2020
พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:15 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 13-02-2020
พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:07 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13-02-2020
พุธ, 12 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:45 แนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 12-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 14:00 การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (ปกครองอำเภอ) 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:43 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:32 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:47 โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการเตรียมการเลือกตั้ง 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:22 การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:19 การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 07-02-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230