คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 14 ธันวาคม, 2021 - 15:57 รายงานการติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 14-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 14:46 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 13-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 14:03 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี 13-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 13:55 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 13-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 13:46 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 13:30 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 13-12-2021
จันทร์, 13 ธันวาคม, 2021 - 13:21 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13-12-2021
พุธ, 8 ธันวาคม, 2021 - 16:06 แจ้งกำหนดการออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (กลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอชนแดน) 08-12-2021
อังคาร, 7 ธันวาคม, 2021 - 11:10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07-12-2021
อังคาร, 7 ธันวาคม, 2021 - 10:48 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 07-12-2021
ศุกร์, 3 ธันวาคม, 2021 - 14:55 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 03-12-2021
พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม, 2021 - 15:46 กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ปกครองอำเภอ) 02-12-2021
พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม, 2021 - 14:18 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 02-12-2021
พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม, 2021 - 13:59 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 02-12-2021
พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม, 2021 - 13:50 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 02-12-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51