คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 09:39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 07-08-2020
ศุกร์, 7 สิงหาคม, 2020 - 09:29 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 07-08-2020
พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม, 2020 - 14:16 ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06-08-2020
พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม, 2020 - 14:01 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06-08-2020
พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม, 2020 - 13:54 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 06-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 16:03 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 05-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 15:48 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 05-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 15:12 แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 05-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 14:52 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 14:46 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 05-08-2020
พุธ, 5 สิงหาคม, 2020 - 14:40 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 05-08-2020
อังคาร, 4 สิงหาคม, 2020 - 15:22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 04-08-2020
อังคาร, 4 สิงหาคม, 2020 - 14:48 หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 04-08-2020
อังคาร, 4 สิงหาคม, 2020 - 14:25 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 04-08-2020
อังคาร, 4 สิงหาคม, 2020 - 10:43 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 04-08-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47