คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 7 มกราคม, 2020 - 14:25 ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณขยะ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07-01-2020
จันทร์, 6 มกราคม, 2020 - 13:50 โครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทยสะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 06-01-2020
จันทร์, 6 มกราคม, 2020 - 13:29 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06-01-2020
จันทร์, 6 มกราคม, 2020 - 13:07 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 06-01-2020
ศุกร์, 3 มกราคม, 2020 - 14:59 การปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายกฤษณ์ คงเมือง) 03-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 15:40 ข้อเสนอแนะบริษัทจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 14:50 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 63) 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 14:39 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 63) 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 14:25 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63) 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 14:15 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 14:02 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 11:52 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจและกรอกข้อมูลประปาหมู่บ้าน ในระบบสำรวจสถานะประปาหมู่บ้าน 02-01-2020
พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 - 11:41 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 02-01-2020
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2019 - 14:41 การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27-12-2019
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2019 - 11:36 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 27-12-2019

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224