คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 15:29 เชิญชวนแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 15:24 การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 13:26 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 12:06 ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 11:36 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 11:11 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 10:55 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 10:12 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) 13-01-2021
พุธ, 13 มกราคม, 2021 - 09:45 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 13-01-2021
อังคาร, 12 มกราคม, 2021 - 09:33 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 12-01-2021
อังคาร, 12 มกราคม, 2021 - 09:29 การบรรยายและถ่ายทอดสด เรื่อง "หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก" 12-01-2021
อังคาร, 12 มกราคม, 2021 - 09:24 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12-01-2021
อังคาร, 12 มกราคม, 2021 - 09:19 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 12-01-2021
จันทร์, 11 มกราคม, 2021 - 11:13 แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 11-01-2021
จันทร์, 11 มกราคม, 2021 - 11:02 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-01-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202