คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 10 กรกฎาคม, 2023 - 15:30 การจัดส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 10-07-2023
พฤหัสบดี, 6 กรกฎาคม, 2023 - 13:57 ขอเชิญประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปีการศึกษา 2563 – 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 06-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 13:14 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD" 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 11:38 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 11:30 โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 11:06 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 11:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 10:53 โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ 04-07-2023
อังคาร, 4 กรกฎาคม, 2023 - 10:46 โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 04-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 15:10 การเตรียมการป้องกันภัยแล้งของ อปท. 03-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 14:42 คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 14:22 ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 03-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 14:04 ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 03-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 13:58 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 03-07-2023
จันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 - 11:56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน 03-07-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173