คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม, 2020 - 09:34 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 08-10-2020
พุธ, 7 ตุลาคม, 2020 - 16:21 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ /การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ (ปกครองอำเภอ) 07-10-2020
พุธ, 7 ตุลาคม, 2020 - 15:59 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07-10-2020
พุธ, 7 ตุลาคม, 2020 - 15:20 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 07-10-2020
พุธ, 7 ตุลาคม, 2020 - 15:04 โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ" 07-10-2020
พุธ, 7 ตุลาคม, 2020 - 10:33 การบันทึกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเด็กเล็ก ในระบบสาระสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ ประจำปี 2563 07-10-2020
จันทร์, 5 ตุลาคม, 2020 - 15:14 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 05-10-2020
จันทร์, 5 ตุลาคม, 2020 - 11:01 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 05-10-2020
จันทร์, 5 ตุลาคม, 2020 - 10:35 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 05-10-2020
จันทร์, 5 ตุลาคม, 2020 - 10:11 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 05-10-2020
จันทร์, 5 ตุลาคม, 2020 - 10:01 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 05-10-2020
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 15:04 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 2) 02-10-2020
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 14:46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 02-10-2020
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 14:40 ซักซ้อมขั้นตอนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2563 02-10-2020
ศุกร์, 2 ตุลาคม, 2020 - 13:48 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 02-10-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78