คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 10:57 เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 10:51 การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี พ.ศ. 2563 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 10:48 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 16-04-2020
พฤหัสบดี, 16 เมษายน, 2020 - 10:42 การขยายเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 16-04-2020
พุธ, 15 เมษายน, 2020 - 14:04 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 15-04-2020
พุธ, 15 เมษายน, 2020 - 13:58 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 15-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 14:59 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 14:48 ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 14:20 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 13:48 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:39 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:17 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 14-04-2020
อังคาร, 14 เมษายน, 2020 - 10:07 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 14-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:18 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020
ศุกร์, 10 เมษายน, 2020 - 16:10 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63) 10-04-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214