คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 14:01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual report 2021) 04-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 13:58 แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 13:45 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 13:39 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 04-08-2022
พฤหัสบดี, 4 สิงหาคม, 2022 - 11:54 โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 12:00 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 11:54 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 11:49 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 01-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 11:43 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 01-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 11:31 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุ 01-08-2022
จันทร์, 1 สิงหาคม, 2022 - 10:45 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 01-08-2022
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 16:21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ 25-07-2022
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 16:12 ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่น 5" 25-07-2022
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 14:21 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย 25-07-2022
จันทร์, 25 กรกฎาคม, 2022 - 13:59 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25-07-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211