คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 28 สิงหาคม, 2020 - 13:28 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2563 รอบที่ 2 เพิ่มเติม (ส.ค. 63) 28-08-2020
ศุกร์, 28 สิงหาคม, 2020 - 13:15 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม รอบที่ 2 (ส.ค. 63) 28-08-2020
ศุกร์, 28 สิงหาคม, 2020 - 11:49 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 21 28-08-2020
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม, 2020 - 09:42 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตโดยสถานพยาบาลของรัฐ ฯ 27-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 14:51 การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 14:41 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 14:32 การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 13:56 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 13:41 การดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม (ปกครองอำเภอ) 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 13:38 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 26-08-2020
พุธ, 26 สิงหาคม, 2020 - 13:01 การรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 26-08-2020
อังคาร, 25 สิงหาคม, 2020 - 09:42 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563 25-08-2020
อังคาร, 25 สิงหาคม, 2020 - 09:34 การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25-08-2020
จันทร์, 24 สิงหาคม, 2020 - 13:17 สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู) 24-08-2020
ศุกร์, 21 สิงหาคม, 2020 - 14:31 การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 21-08-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47