คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 8 พฤษภาคม, 2023 - 11:04 การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ของอำเภอชนแดน (ปกครองอำเภอ) 08-05-2023
พุธ, 3 พฤษภาคม, 2023 - 16:13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 03-05-2023
พุธ, 3 พฤษภาคม, 2023 - 11:53 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D จังหวัดเพชรบูรณ์ 03-05-2023
พุธ, 3 พฤษภาคม, 2023 - 11:27 แนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03-05-2023
พุธ, 3 พฤษภาคม, 2023 - 11:16 รายชื่อพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03-05-2023
ศุกร์, 28 เมษายน, 2023 - 11:59 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล (ปกครองอำเภอ) 28-04-2023
ศุกร์, 28 เมษายน, 2023 - 11:51 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28-04-2023
ศุกร์, 28 เมษายน, 2023 - 11:30 การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ 28-04-2023
ศุกร์, 28 เมษายน, 2023 - 11:17 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 28-04-2023
ศุกร์, 28 เมษายน, 2023 - 11:09 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) 28-04-2023
อังคาร, 25 เมษายน, 2023 - 14:17 แนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ 25-04-2023
อังคาร, 25 เมษายน, 2023 - 14:04 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ 25-04-2023
อังคาร, 25 เมษายน, 2023 - 13:50 การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 25-04-2023
อังคาร, 25 เมษายน, 2023 - 13:43 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ "ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน" 25-04-2023
อังคาร, 25 เมษายน, 2023 - 12:03 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” 25-04-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.235.40.122