คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 1 พฤศจิกายน, 2023 - 15:13 เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 01-11-2023
พุธ, 1 พฤศจิกายน, 2023 - 15:09 แนวทางการรับ-ส่งข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 01-11-2023
อังคาร, 31 ตุลาคม, 2023 - 11:29 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) 31-10-2023
อังคาร, 31 ตุลาคม, 2023 - 11:21 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 31-10-2023
อังคาร, 31 ตุลาคม, 2023 - 10:59 การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31-10-2023
ศุกร์, 27 ตุลาคม, 2023 - 15:58 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 27-10-2023
ศุกร์, 27 ตุลาคม, 2023 - 15:43 หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น 27-10-2023
ศุกร์, 27 ตุลาคม, 2023 - 15:36 แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27-10-2023
ศุกร์, 27 ตุลาคม, 2023 - 15:29 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27-10-2023
ศุกร์, 27 ตุลาคม, 2023 - 15:23 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 27-10-2023
พุธ, 25 ตุลาคม, 2023 - 15:14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25-10-2023
พุธ, 25 ตุลาคม, 2023 - 15:04 ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน 25-10-2023
พุธ, 25 ตุลาคม, 2023 - 14:33 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง 25-10-2023
พุธ, 25 ตุลาคม, 2023 - 14:26 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 25-10-2023
พุธ, 25 ตุลาคม, 2023 - 14:17 แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 25-10-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.107.142