คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 14:27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยน ทำเมืองให้เอื้อ เพื่อเดิน-จักรยาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 11:50 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 11:39 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 11:30 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12-03-2020
พุธ, 11 มีนาคม, 2020 - 13:05 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 11-03-2020
อังคาร, 10 มีนาคม, 2020 - 13:00 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10-03-2020
อังคาร, 10 มีนาคม, 2020 - 12:59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-03-2020
ศุกร์, 6 มีนาคม, 2020 - 11:18 การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06-03-2020
ศุกร์, 6 มีนาคม, 2020 - 10:37 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 06-03-2020
พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2020 - 13:03 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 05-03-2020
พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2020 - 11:24 การรายงานผลการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 05-03-2020
พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2020 - 11:14 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 05-03-2020
พุธ, 4 มีนาคม, 2020 - 14:31 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร 04-03-2020
พุธ, 4 มีนาคม, 2020 - 14:26 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 04-03-2020
จันทร์, 2 มีนาคม, 2020 - 11:17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่" 02-03-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230