คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 10:38 ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 01-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 09:34 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปกครองอำเภอ) 01-09-2022
พุธ, 31 สิงหาคม, 2022 - 16:16 แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 31-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 15:23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 5 26-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 15:14 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก 26-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 15:05 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 14:24 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 26-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 14:16 ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 26-08-2022
ศุกร์, 26 สิงหาคม, 2022 - 14:12 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26-08-2022
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม, 2022 - 15:07 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมมนา 25-08-2022
พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 12:03 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24-08-2022
พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 11:40 หลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5 - 8 24-08-2022
พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 11:11 ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-08-2022
พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 10:19 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24-08-2022
พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 10:06 โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ 24-08-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211