คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 14:49 ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 14:35 การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 13:13 รายงานแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 14-05-2020
พุธ, 13 พฤษภาคม, 2020 - 10:18 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 13-05-2020
อังคาร, 12 พฤษภาคม, 2020 - 09:29 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12-05-2020
อังคาร, 12 พฤษภาคม, 2020 - 09:21 ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562 12-05-2020
ศุกร์, 8 พฤษภาคม, 2020 - 16:30 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 08-05-2020
ศุกร์, 8 พฤษภาคม, 2020 - 16:19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 66 - 77 08-05-2020
ศุกร์, 8 พฤษภาคม, 2020 - 16:11 การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 08-05-2020
ศุกร์, 8 พฤษภาคม, 2020 - 15:59 การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 08-05-2020
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 10:59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1) 01-05-2020
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 10:51 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 01-05-2020
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 10:12 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-05-2020
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 10:08 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 01-05-2020
ศุกร์, 1 พฤษภาคม, 2020 - 10:01 การสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" 01-05-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214