คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 11:39 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2560 - 2563 23-01-2020
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 11:24 การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 23-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:22 ขอสนับสนุนบัตรรำวงย้อนยุค งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (สำนักงานอำเภอ) 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:11 การดำเนินการจัดสรรชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 16:00 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 15:52 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 15:41 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 15:31 โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 14:13 สำรวจความต้องการโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 10:30 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.พช ครั้งที่ 1/2563 22-01-2020
พุธ, 22 มกราคม, 2020 - 10:19 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 22-01-2020
อังคาร, 21 มกราคม, 2020 - 15:25 การแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 21-01-2020
อังคาร, 21 มกราคม, 2020 - 15:18 การจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-01-2020
จันทร์, 20 มกราคม, 2020 - 10:49 ขออนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและการตราบทบัญญัติท้องถ่นว่าด้วยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 20-01-2020
จันทร์, 20 มกราคม, 2020 - 10:38 แต่งตั้งคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 20-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224