คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:31 การรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 01-02-2021
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 01-02-2021
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) 01-02-2021
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:58 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 01-02-2021
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ 01-02-2021
จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:19 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 01-02-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 15:59 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ 29-01-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 15:50 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ก.พ. 64) 29-01-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 15:18 เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 29-01-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 15:13 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 29-01-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 15:00 ขอประชาสัมพันธ์แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) 29-01-2021
ศุกร์, 29 มกราคม, 2021 - 14:53 การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 29-01-2021
พฤหัสบดี, 28 มกราคม, 2021 - 13:07 การติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 28-01-2021
พฤหัสบดี, 28 มกราคม, 2021 - 12:49 กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 28-01-2021
พฤหัสบดี, 28 มกราคม, 2021 - 10:42 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 28-01-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202