คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 14:22 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 11-01-2022
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 14:17 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 11-01-2022
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 14:04 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 11-01-2022
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 13:54 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงปีใหม่ 2565 11-01-2022
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 13:38 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 11-01-2022
อังคาร, 11 มกราคม, 2022 - 12:06 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 65) 11-01-2022
ศุกร์, 7 มกราคม, 2022 - 15:24 ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก 07-01-2022
ศุกร์, 7 มกราคม, 2022 - 15:07 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 07-01-2022
ศุกร์, 7 มกราคม, 2022 - 14:56 โครงการ "เทียนชนวน" 07-01-2022
ศุกร์, 7 มกราคม, 2022 - 14:31 โครงการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07-01-2022
พฤหัสบดี, 6 มกราคม, 2022 - 11:09 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 06-01-2022
พฤหัสบดี, 6 มกราคม, 2022 - 11:06 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ 06-01-2022
พฤหัสบดี, 6 มกราคม, 2022 - 10:55 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 06-01-2022
พฤหัสบดี, 6 มกราคม, 2022 - 10:38 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 06-01-2022
อังคาร, 4 มกราคม, 2022 - 13:06 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "บูชาคุณความดี ถวายบายศรี ร้อยมาลัย ถวายหลวงพ่อทบ" ประจำปี 2565 04-01-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51