คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 29 สิงหาคม, 2023 - 14:55 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 29-08-2023
อังคาร, 29 สิงหาคม, 2023 - 14:31 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 29-08-2023
ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2023 - 11:56 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ เพื่อเป็นมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2566 25-08-2023
ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2023 - 11:42 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25-08-2023
ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2023 - 11:32 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 2) 25-08-2023
พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2023 - 11:33 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 24-08-2023
พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2023 - 11:25 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 24-08-2023
พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2023 - 11:15 การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24-08-2023
พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2023 - 10:46 การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 24-08-2023
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2023 - 14:37 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 22-08-2023
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2023 - 14:30 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2566 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 22-08-2023
จันทร์, 21 สิงหาคม, 2023 - 16:08 ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในรูปแบบ E-learning 21-08-2023
จันทร์, 21 สิงหาคม, 2023 - 15:52 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 21-08-2023
จันทร์, 21 สิงหาคม, 2023 - 15:32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในการนิเทศเชิงรุกเพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ 21-08-2023
จันทร์, 21 สิงหาคม, 2023 - 11:59 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 21-08-2023

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 44.192.254.173