คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 6 กันยายน, 2022 - 13:49 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 15 06-09-2022
อังคาร, 6 กันยายน, 2022 - 13:44 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06-09-2022
อังคาร, 6 กันยายน, 2022 - 13:37 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 06-09-2022
จันทร์, 5 กันยายน, 2022 - 15:29 การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565” 05-09-2022
จันทร์, 5 กันยายน, 2022 - 10:57 ขอส่งชุดข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบ "การสาธารณสงเคราะห์" และข้อมูล Infographic 05-09-2022
จันทร์, 5 กันยายน, 2022 - 10:47 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ 05-09-2022
ศุกร์, 2 กันยายน, 2022 - 10:52 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง 02-09-2022
ศุกร์, 2 กันยายน, 2022 - 10:30 ขอความอนุเคราะห์แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 02-09-2022
ศุกร์, 2 กันยายน, 2022 - 10:23 ขอส่งคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 02-09-2022
ศุกร์, 2 กันยายน, 2022 - 10:17 แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 16:24 โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 01-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 16:14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 01-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 16:04 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 01-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 11:00 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-09-2022
พฤหัสบดี, 1 กันยายน, 2022 - 10:45 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01-09-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211