คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 09:51 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 09:40 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 09:27 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (มี.ค. 63) 17-03-2020
จันทร์, 16 มีนาคม, 2020 - 15:36 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (สำนักงานอำเภอ) 16-03-2020
ศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 - 10:57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2563 13-03-2020
ศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 - 10:47 การตรวจนิเทศงานเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13-03-2020
ศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 - 10:33 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 13-03-2020
ศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 - 10:27 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 13-03-2020
ศุกร์, 13 มีนาคม, 2020 - 10:18 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 13-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 16:09 แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 15:58 การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 15:49 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 15:38 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ฯ 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 15:04 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 12-03-2020
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม, 2020 - 14:44 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12-03-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230