คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 14 มกราคม, 2022 - 12:08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 14-01-2022
ศุกร์, 14 มกราคม, 2022 - 11:51 วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน 14-01-2022
ศุกร์, 14 มกราคม, 2022 - 09:30 ขอเชิญประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2564/2565 ฯ 14-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 14:15 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่ 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 14:09 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 14:02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 11:33 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 11:20 ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 11:09 โครงการท้องถิ่นสะอาด คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 13-01-2022
พฤหัสบดี, 13 มกราคม, 2022 - 11:05 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13-01-2022
พุธ, 12 มกราคม, 2022 - 14:09 การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ” 12-01-2022
พุธ, 12 มกราคม, 2022 - 13:56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6 12-01-2022
พุธ, 12 มกราคม, 2022 - 13:42 การสำรวจตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่กิจกรรมในลักษณะที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกร หรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาได้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายปกครองอำเภอ) 12-01-2022
พุธ, 12 มกราคม, 2022 - 13:36 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 12-01-2022
พุธ, 12 มกราคม, 2022 - 09:48 การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (ปกครองอำเภอ) 12-01-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51