คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 11 พฤศจิกายน, 2020 - 12:02 แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม 11-11-2020
พุธ, 11 พฤศจิกายน, 2020 - 11:50 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-11-2020
อังคาร, 10 พฤศจิกายน, 2020 - 14:30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พช 0023.8/ว227 10-11-2020
อังคาร, 10 พฤศจิกายน, 2020 - 14:19 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตามการจัดการขยะและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากน้ำท่วมขัง พช0023.8/ว226 10-11-2020
อังคาร, 10 พฤศจิกายน, 2020 - 14:12 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2564 พช 0023.8/ว 225 10-11-2020
อังคาร, 10 พฤศจิกายน, 2020 - 14:08 การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต พช 0023.8/ว224 10-11-2020
อังคาร, 10 พฤศจิกายน, 2020 - 13:54 การตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 พช0023.8/ว223 10-11-2020
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 13:58 สนับสนุนคู่มือแนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 06-11-2020
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 11:17 ซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 06-11-2020
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 11:09 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06-11-2020
ศุกร์, 6 พฤศจิกายน, 2020 - 10:23 การรายงานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 06-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:57 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (พ.ย. 63) 05-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:50 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (พ.ย. 63) 05-11-2020
พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน, 2020 - 15:42 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 05-11-2020
พุธ, 4 พฤศจิกายน, 2020 - 10:39 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 04-11-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78