คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 8 กุมภาพันธ์, 2021 - 15:49 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่) 08-02-2021
จันทร์, 8 กุมภาพันธ์, 2021 - 15:45 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน 08-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 13:54 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 13:47 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:59 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:51 การชี้แจงกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:43 แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 05-02-2021
ศุกร์, 5 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784" 05-02-2021
พุธ, 3 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:30 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-02-2021
พุธ, 3 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:01 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-02-2021
พุธ, 3 กุมภาพันธ์, 2021 - 09:51 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03-02-2021
อังคาร, 2 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:04 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ 02-02-2021
อังคาร, 2 กุมภาพันธ์, 2021 - 13:31 การจัดโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีน - บางประกง ประจำปี 2562 02-02-2021
อังคาร, 2 กุมภาพันธ์, 2021 - 13:21 ขอแจ้งแนวทางการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 02-02-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202