คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:19 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:06 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ม.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:56 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ม.ค. 63) 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 15:48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-02-2020
จันทร์, 3 กุมภาพันธ์, 2020 - 14:57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกครองอำเภอ) 03-02-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 16:00 สำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ) 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:50 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 63) 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:36 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:27 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 31-01-2020
ศุกร์, 31 มกราคม, 2020 - 13:07 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 31-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 10:04 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกครองอำเภอ) 30-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 09:53 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professinal Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 30-01-2020
พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2020 - 09:34 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30-01-2020
ศุกร์, 24 มกราคม, 2020 - 10:37 แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24-01-2020
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2020 - 13:28 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ) 23-01-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224