คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 20 พฤษภาคม, 2020 - 14:29 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-05-2020
พุธ, 20 พฤษภาคม, 2020 - 10:48 ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรร ตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20-05-2020
จันทร์, 18 พฤษภาคม, 2020 - 14:54 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Application ZOOM 18-05-2020
จันทร์, 18 พฤษภาคม, 2020 - 14:11 การตอบแบบสอบถามของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณฯ 18-05-2020
จันทร์, 18 พฤษภาคม, 2020 - 09:24 ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 18-05-2020
จันทร์, 18 พฤษภาคม, 2020 - 09:16 การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม 18-05-2020
ศุกร์, 15 พฤษภาคม, 2020 - 10:13 การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 15-05-2020
ศุกร์, 15 พฤษภาคม, 2020 - 09:54 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15-05-2020
ศุกร์, 15 พฤษภาคม, 2020 - 09:41 การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 15-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 16:17 ซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 15:58 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 15:53 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 15:35 สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 15:06 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14-05-2020
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม, 2020 - 15:01 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 14-05-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214