คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 11:50 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 03-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 11:33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 03-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 11:25 ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 11:19 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 03-09-2020
พุธ, 2 กันยายน, 2020 - 14:21 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 02-09-2020
พุธ, 2 กันยายน, 2020 - 14:10 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) 02-09-2020
พุธ, 2 กันยายน, 2020 - 14:03 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 02-09-2020
พุธ, 2 กันยายน, 2020 - 13:08 รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) 02-09-2020
พุธ, 2 กันยายน, 2020 - 11:33 เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 02-09-2020
อังคาร, 1 กันยายน, 2020 - 16:25 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการผู้สูงอายุ (Care Manager) 01-09-2020
อังคาร, 1 กันยายน, 2020 - 14:31 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำป่าสัก และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม จังหวัดเพชรบูรณ์ 01-09-2020
อังคาร, 1 กันยายน, 2020 - 13:51 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 01-09-2020
อังคาร, 1 กันยายน, 2020 - 09:50 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 01-09-2020
จันทร์, 31 สิงหาคม, 2020 - 13:28 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 31-08-2020
จันทร์, 31 สิงหาคม, 2020 - 13:20 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 31-08-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 52.3.228.47