คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2013 - 14:48 รายชื่อ อปท.ที่กรอกแผนอัตรากำลัง 3 ปี ยังไม่ครบ 100% 20-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 15:06 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปี 2558 ที่ พช 0023.8/ว4688 19-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 14:56 ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ที่ พช 0023.8/ว4676 19-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 14:49 การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ที่ พช 0023.8/ว279 19-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 14:43 การบันทึกข้อมุลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ ประจำปี 2558 ที่ พช 0023.8/ว277 19-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 14:33 สำรวจการตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น ของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว276 19-11-2013
อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 11:56 ส่งแผนการตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.พช ประจำปีงบประมาณ 2557 19-11-2013
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2013 - 14:41 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18-11-2013
จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2013 - 14:24 ขอให้สำรวจผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้อาศัยสิทธิ ที่ พช 0023.8/ว275 18-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 15:24 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ พช 0023.8/ว274 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 15:16 ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2556 ที่ พช 0023.8/ว4636 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 15:12 การนำส่งเงินรายได้ อปท. 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 14:53 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯ ประจำเดือนตุลาคม 2556 ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4658 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 14:45 การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับแผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ พช 0023.8/ว4635 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 14:38 ซั้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ พช 0023.8/ว4657 15-11-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116