คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 15:17 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว135 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 15:04 การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว126 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 14:51 ขอความเห็นชอบย้าย พนง.เทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติงานและสายงานผู้บริหาร ที่ พช 0023.8/ว119 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 14:37 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2557 ที่ พช 0023.8/ว113 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 14:22 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56) ที่ พช 0023.8/ว120 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 12:13 ขอความเห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ พช 0023.8/ว161 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 11:53 แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1)ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 ที่ พช 0023.8/ว115 09-01-2014
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 15:20 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3) ที่ พช 0023.8/ว5197 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 15:05 การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 15:00 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วนประจำปี 2557 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 14:48 การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว5175 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 12:04 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0023.8/ว5199 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 11:29 การตรวจติดตามการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ที่ พช 0023.8/ว297 27-12-2013
ศุกร์, 27 ธันวาคม, 2013 - 11:20 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ที่ พช0023.8/ว298 27-12-2013
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม, 2013 - 11:41 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว296 26-12-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116