คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 10:08 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ ที่ พช 0023.8/ว2922 12-07-2013
อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 09:52 แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ที่ พช 0023.8/ว124 15-07-2013
ศุกร์, 12 กรกฎาคม, 2013 - 15:08 โครงการจัดทำระบบสารสนเทสเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ที่ พช 0023.8/ว125 11-07-2013
ศุกร์, 12 กรกฎาคม, 2013 - 14:57 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ 2556 ที่ พช 0023.8/ว126 11-07-2013
พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2013 - 16:12 แจ้งให้ อปท.กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (แล้วส่งข้อมูลให้ จว.พช) 11-07-2013
พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2013 - 15:34 สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว2885 11-07-2013
พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2013 - 14:59 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ พช 0023.8/ว2889 11-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 11:57 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ 1 ใน 9 ภาษีสุรา สรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่ อปท. 10-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 11:51 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว2871 08-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 11:42 โครงการวางแผนครอบครัวสนัข แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ที่ พช 0023.8/ว2870 10-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 10:41 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตราโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ถามสิทธิใกล้ที่ไหนไปที่นั้น ที่ พช 0023.8/ว2855 09-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 10:32 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสุตรการบริหารงานทางหลวงชนบท ที่ พช 0023.8/ว2856 09-07-2013
พุธ, 10 กรกฎาคม, 2013 - 10:20 ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ที่ พช 0023.8/ว2857 09-07-2013
อังคาร, 9 กรกฎาคม, 2013 - 11:31 แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเแพาะกิจ งบลงทุน ที่ พช 0023.8/ว2834 08-07-2013
อังคาร, 9 กรกฎาคม, 2013 - 11:16 แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (56 - 59) ที่ พช 0023.8/ว 2832 08-07-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.168.112.145