คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:34 การรายงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต. ปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0523/1019 08-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:14 ขอให้ อปท.ที่มีรายชื่อ โอนเงินอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะอบรมในระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2556 12-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:09 เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0523/965 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:59 การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:53 ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Training พัฒนาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ที่ พช 0523/968 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:46 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย 2555 ที่ พช 0523/1023 08-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:34 การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมและการก่อสร้าง/ขยายคลองส่งน้ำขนาดเล็ก/ท่อเข้าสู่ไร่นา 2557 ที่ พช 0523/ว1025 11-03-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:48 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พช 0523/ว721 14-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:37 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(สำรวจสัตว์)ประจำปี 2556 ที่ พช 0523/777 13-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:26 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 ที่ พช 0523/ว 696 14-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:16 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ที่ พช 0523/ว843 22-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:09 การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ที่ พช 0523/ว 711 14-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:05 การซื้อขายที่ดินในพื้นที่ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ พช 0523/ว838 22-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 11:00 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลระดับกลาง) ที่ พช 0523/ว899 28-02-2013
อังคาร, 5 มีนาคม, 2013 - 10:55 การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ที่ พช 0523/900 28-02-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224