คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 14:26 การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4655 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 14:10 รายละเอียดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 15-11-2013
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน, 2013 - 09:31 ทต.ศาลาลาย/อบต.บ้านกล้วย/ซับพุทรา ให้บันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (15 พ.ย.56)ก่อนเวลา 12.00 น.เนื่องจากกรมส่งเสริมเช็คข้อมูลอยู่ 15-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 12:22 การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับศาสนา ประจำปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว267 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 12:04 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว4517 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 11:50 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ที่ พช 0023.8/ว264 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 11:04 ขอความร่วมมือจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จว.เพชรบูรณ์ ที่ พช 0023.8/ว4573 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 11:00 การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ พช 0023.8/ว265 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 10:47 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี2557 ที่ พช 0023./ว4586 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 10:40 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่ พช 0023.8/ว4601 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 10:35 ขอเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14-11-2013
พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 10:22 แจ้งให้ อปท.รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ 14-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 16:07 การโอนภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ งวดที่ 9 ประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว4516 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 16:04 ขอความเห้นชอบให้ พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน ที่ พช 0023.8/ว4598 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 16:02 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ที่ พช 0023.8/ว266 13-11-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116