คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน, 2013 - 11:39 แจ้งให้ อปท.รายงานแบบสำรวจผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 07-11-2013
พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน, 2013 - 11:30 แจ้งให้ อปท. กรอกข้อมูลตามแบบรายงาน แล้วส่งให้ห้อง ท้องถิ่นอำเภอด่วนด้วยค่ะ 07-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 15:46 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีใรนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4388 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 15:40 ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติ เรื่อง โรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก muj r= 0023.8/;4382 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 15:17 แจ้ัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557เงินอุดหนุนเแพาะกิจ โครงการหลักประกันผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ ที่ พช 0023.8/ว4387 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 14:56 การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่ พช 0023.8/ว4390 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 14:17 การจัดส่งรายงานการเงินของ อปท.2556 ที่ พช 0023.8/ว4394 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 14:07 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4395 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 12:06 คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม ที่ พช 0023.8/ว4396 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 11:59 ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0023.8/ว4405 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 11:45 หารือการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล ที่ พช 0023.8/ว4383 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 11:30 การเปิดรับใบสมัครทุนซีฟนิ่ง ที่ พช 0023.8/ว4385 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 11:12 หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่ พช 0023.8/ว4384 04-11-2013
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013 - 10:37 การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 04-11-2013
ศุกร์, 1 พฤศจิกายน, 2013 - 11:43 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ พช 0023.8/ว4389 01-11-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116