คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม, 2013 - 11:29 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.Enery Awards muj r= 0023.8/ว 294 26-12-2013
พุธ, 25 ธันวาคม, 2013 - 16:03 แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) ที่ พช 0023.8/ว295 25-12-2013
พุธ, 25 ธันวาคม, 2013 - 15:53 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2556 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 ที่ พช 0023.8/ว5124 25-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 11:42 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง อบต. 2556 ที่ พช 0023.8/ว4993 23-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 11:32 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล 2556 ที่ พช 0023.8/ว4988 23-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 11:05 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตร อปท.ไทยกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค ที่ พช 0023.8/ว5038 23-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 10:24 ขอเชิญ จนท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว5041 23-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 10:20 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ที่ พช 0023.8/ว5086 23-12-2013
จันทร์, 23 ธันวาคม, 2013 - 10:09 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 23-12-2013
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2013 - 14:34 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2557 20-12-2013
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2013 - 11:48 แจ้งเรื่องด่วน 2 เรื่อง รายละเอียดตามส่งที่แนบมาพร้อมนี้ ค่ะ 20-12-2013
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2013 - 11:30 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ต้องดำเนินการตามข้อตรวจสอบดำเนินงานโครงการประปาหมู่บ้าน 20-12-2013
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2013 - 11:25 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการเรื่อง e-plan ให้แล้วเสร็จ (ทต.ชนแดน/ท่าข้าม อบต.ชนแดน/ซับพุทรา/ดงขุย/ตะกุดไร/พุทธบาท) 20-12-2013
ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2013 - 10:59 แจ้งรายนาม ผุ้เข้าร่วมประชุม ที่ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 20-12-2013
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 16:18 ประชพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18-12-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116