คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 16:07 การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000 และ LTAX GIS )บนเว็บไซต์ 18-12-2013
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 15:49 การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯให้แก่ อปท.2556 งวดที่ 10 ประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว4991 18-12-2013
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 15:40 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4994 18-12-2013
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 15:26 การบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4994 18-12-2013
พุธ, 18 ธันวาคม, 2013 - 15:06 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 18-12-2013
อังคาร, 17 ธันวาคม, 2013 - 15:47 ขอความเห็นชอบให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน ที่ พช 0023.8/ว5020 17-12-2013
อังคาร, 17 ธันวาคม, 2013 - 15:36 ขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17-12-2013
อังคาร, 17 ธันวาคม, 2013 - 15:22 ขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่ พช 0023.8/ว5023 17-12-2013
ศุกร์, 13 ธันวาคม, 2013 - 10:09 ขอเรียนเชิญ อปท.ทุกแห่ง ร่วมต้อนรับนายอำเภอชนแดน คนใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาให้ค่ะ 13-12-2013
จันทร์, 9 ธันวาคม, 2013 - 10:27 ขอให้ อปท.ทุกแห่ง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ตามแบบตอบรับที่ส่งมาพร้อมนี้ 09-12-2013
ศุกร์, 6 ธันวาคม, 2013 - 10:12 ขอเลื่อนการตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดการเดิมเป็น วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีปัญหาบางประการ จึงขอเลื่อนการตรวจนิเทศงานดังกล่าว ออกไปไม่มีกำหนด 06-12-2013
จันทร์, 2 ธันวาคม, 2013 - 15:25 ขอให้ ทต.ศาลาลาย ส่งรายชื่อที่เข้ารับการตรวจนิเทศงานฯ ด้วยค่ะเหลือที่เดียวแล้วค่ะ 02-12-2013
จันทร์, 2 ธันวาคม, 2013 - 14:50 แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ที่ พช 0023.8/ว4795 02-12-2013
จันทร์, 2 ธันวาคม, 2013 - 14:25 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือก กรณีการจัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล ที่ พช 0023.8/ว4800 02-12-2013
จันทร์, 2 ธันวาคม, 2013 - 11:21 ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตร 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ช่วงปี 2557-2559 ที่ พช 0023.8/ว288 02-12-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116