คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:45 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4587 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:41 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 2556(หลักสูตร 5 วัน) 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:37 การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อปท. ที่ พช 0023.8/ว4594 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:23 การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4518 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:08 แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ พช 0023.8/ว4505 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 15:08 แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ พช 0023.8/ว4505 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 14:46 การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว271 13-11-2013
พุธ, 13 พฤศจิกายน, 2013 - 09:45 แจ้งให้ อปท.มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 13-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 11:26 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์นิสิตและพระภิกษุอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป้นเวลา 7 เดือน ที่พช 0023.8/ว268 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 11:16 ขอความร่วมมือ อปท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จว.เพชรบูรณ์ ที่ พช 0023.8/ว4542 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 11:01 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว263 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 10:54 ชี้แจงขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ที่ พช 0023.8/ว4521 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 10:47 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(NFO)ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ พช 0023.8/ว4520 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 10:37 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี การเงินและการพัสดุของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว4540 12-11-2013
อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2013 - 10:30 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกณียนอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ที่ พช 0023.8/ว4543 12-11-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116