คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 11:47 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,กจ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรองและปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ พช 0023.8/ว203 14-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 11:20 การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ พช 0023.8/ว180 14-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 11:07 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. ระหว่างกรมส่งเสริมฯ ที่ พช 0023.8/ว181 14-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 10:43 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม ที่ พช 0023.8/ว179 14-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 10:22 การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System :SIS) ฯ ที่ พช 0023.8/ว168 14-01-2014
จันทร์, 13 มกราคม, 2014 - 15:43 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนประธานสภา อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.พช แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พช 0023.8/ว201 13-01-2014
จันทร์, 13 มกราคม, 2014 - 11:57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.Energy Awards muj r= 0023.8/ว176 13-01-2014
จันทร์, 13 มกราคม, 2014 - 11:39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ 2557 ที่ พช 0023.8/ว174 13-01-2014
จันทร์, 13 มกราคม, 2014 - 10:08 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนประธานสภา อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.พช แทนตำแหน่งที่ว่าง 13-01-2014
ศุกร์, 10 มกราคม, 2014 - 13:45 ขอให้ อบต.บ้านกล้วย/ชนแดน ส่งเงินงานมะขามหวานหลวงพ่อทบฯ ด้วยค่ะ 10-01-2014
ศุกร์, 10 มกราคม, 2014 - 12:17 ทต.ชนแดน /อบต.บ้านกล้วย/ท่าข้าม ยังไม่ได้ส่งรายงานการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ 10-01-2014
ศุกร์, 10 มกราคม, 2014 - 10:48 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเแพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2557) ที่ พช 0023.8/ว136 10-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 16:06 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ.2557 เป็นปีแห่งการรรรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ที่ พช 0023.8/ว125 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 16:04 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ.2557 เป็นปีแห่งการรรรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ที่ พช 0023.8/ว125 09-01-2014
พฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2014 - 15:28 แนวทางการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม ที่ พช 0023.8/ว124 09-01-2014

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116