คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:43 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:32 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:47 โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการเตรียมการเลือกตั้ง 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:42 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11-02-2020
อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 09:22 การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 16:19 การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:44 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 13:34 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:33 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:27 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 07-02-2020
ศุกร์, 7 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:16 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 07-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:16 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2562 - 2563 และPM2.5 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:36 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:22 พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 05-02-2020
พุธ, 5 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:16 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด 05-02-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.214.224.224