คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2024 - 11:28 เพิ่มเติมจำนวนรุ่นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลังของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11-07-2024
พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2024 - 11:17 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 11-07-2024
ศุกร์, 5 กรกฎาคม, 2024 - 14:39 การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ 05-07-2024
ศุกร์, 5 กรกฎาคม, 2024 - 14:04 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 05-07-2024
พุธ, 3 กรกฎาคม, 2024 - 13:29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 03-07-2024
พุธ, 3 กรกฎาคม, 2024 - 13:20 แจ้งผลการกรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 03-07-2024
พุธ, 3 กรกฎาคม, 2024 - 11:02 ขอส่งเอกสารผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 03-07-2024
พุธ, 3 กรกฎาคม, 2024 - 10:42 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 03-07-2024
อังคาร, 2 กรกฎาคม, 2024 - 10:17 โครงการรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชนแดน ประจำปีงบประมาณ 2568 02-07-2024
ศุกร์, 28 มิถุนายน, 2024 - 15:57 ตารางการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดเพชรบูรณ์ 28-06-2024
ศุกร์, 28 มิถุนายน, 2024 - 15:29 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 28-06-2024
ศุกร์, 28 มิถุนายน, 2024 - 15:20 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์ 28-06-2024
ศุกร์, 28 มิถุนายน, 2024 - 15:12 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 28-06-2024
ศุกร์, 28 มิถุนายน, 2024 - 14:50 แก้ไขแผนตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2567 28-06-2024
พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน, 2024 - 11:50 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด 27-06-2024

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.28.0.143