คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 19 กันยายน, 2022 - 13:56 ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และขอเชิญประชุมชี้แจงฯ 19-09-2022
จันทร์, 19 กันยายน, 2022 - 11:39 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19-09-2022
ศุกร์, 16 กันยายน, 2022 - 15:12 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 16-09-2022
ศุกร์, 16 กันยายน, 2022 - 09:35 รายงานในระบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปกครองอำเภอ) 16-09-2022
พฤหัสบดี, 15 กันยายน, 2022 - 15:15 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ปีงบประมาณ 2566 15-09-2022
พฤหัสบดี, 15 กันยายน, 2022 - 14:39 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2) 15-09-2022
อังคาร, 13 กันยายน, 2022 - 14:59 ตัวชี้วัดร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 13-09-2022
อังคาร, 13 กันยายน, 2022 - 14:25 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13-09-2022
อังคาร, 13 กันยายน, 2022 - 14:10 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2566 13-09-2022
ศุกร์, 9 กันยายน, 2022 - 16:02 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 09-09-2022
ศุกร์, 9 กันยายน, 2022 - 15:42 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 09-09-2022
ศุกร์, 9 กันยายน, 2022 - 15:08 การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย 09-09-2022
พฤหัสบดี, 8 กันยายน, 2022 - 14:33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) 08-09-2022
พุธ, 7 กันยายน, 2022 - 10:59 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 07-09-2022
พุธ, 7 กันยายน, 2022 - 10:23 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565) 07-09-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211