คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:19 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:13 การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:06 ขอส่งรายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 15-09-2020
อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:00 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 15-09-2020
พฤหัสบดี, 10 กันยายน, 2020 - 15:42 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-09-2020
พฤหัสบดี, 10 กันยายน, 2020 - 11:05 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำป่าสัก และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม จังหวัดเพชรบูรณ์ 10-09-2020
พฤหัสบดี, 10 กันยายน, 2020 - 09:58 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 10-09-2020
พฤหัสบดี, 10 กันยายน, 2020 - 09:49 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 10-09-2020
พฤหัสบดี, 10 กันยายน, 2020 - 09:44 การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-09-2020
อังคาร, 8 กันยายน, 2020 - 15:07 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ปกครองอำเภอ) 08-09-2020
อังคาร, 8 กันยายน, 2020 - 13:56 การตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form 08-09-2020
อังคาร, 8 กันยายน, 2020 - 13:51 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือ "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา" 08-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 15:03 ผลการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 2 พิษณุโลก 03-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 15:01 แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 03-09-2020
พฤหัสบดี, 3 กันยายน, 2020 - 14:33 หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03-09-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.228.10.17