คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 24 พฤศจิกายน, 2020 - 09:14 โครงการ "ไทยเบฟ.....รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 21 พ.ศ. 2563 (ฝ่ายความมั่นคง) 24-11-2020
จันทร์, 23 พฤศจิกายน, 2020 - 15:58 ขอให้นำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปติดประกาศ (ปกครองอำเภอ) 23-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 15:48 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ปกครองอำเภอ) 18-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 14:36 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ปกครองอำเภอ) 18-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 11:00 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 18-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 10:53 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 10:39 ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 18-11-2020
พุธ, 18 พฤศจิกายน, 2020 - 10:03 การรายงานข้อมูลการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 18-11-2020
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน, 2020 - 09:43 รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 13-11-2020
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน, 2020 - 09:28 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 13-11-2020
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน, 2020 - 09:17 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนพนักงานฯ 13-11-2020
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน, 2020 - 14:33 ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 12-11-2020
พุธ, 11 พฤศจิกายน, 2020 - 14:27 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) 11-11-2020
พุธ, 11 พฤศจิกายน, 2020 - 14:13 การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 11-11-2020
พุธ, 11 พฤศจิกายน, 2020 - 14:06 การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในฤดูน้ำหลาก 11-11-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78