คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:44 สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 16-02-2021
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:34 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 16-02-2021
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:28 แจ้งยกเลิกการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 16-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 15:00 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:41 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 14:16 การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 12:10 แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 12:01 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:52 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ส่วนราชการ 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 11:38 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:33 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:29 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 10:16 การดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564 10-02-2021
พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 09:48 ขอเชิญสมัครการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 10-02-2021
จันทร์, 8 กุมภาพันธ์, 2021 - 16:08 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 08-02-2021

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.7.202