คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:33 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:24 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 24-03-2020
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020 - 14:16 แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24-03-2020
ศุกร์, 20 มีนาคม, 2020 - 09:36 ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-03-2020
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม, 2020 - 14:30 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19-03-2020
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม, 2020 - 14:18 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยฯ 19-03-2020
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม, 2020 - 09:52 แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 19-03-2020
พุธ, 18 มีนาคม, 2020 - 15:42 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 18-03-2020
พุธ, 18 มีนาคม, 2020 - 15:38 การทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 18-03-2020
พุธ, 18 มีนาคม, 2020 - 15:33 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 18-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 16:19 การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหาไม่พบ 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 15:58 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 15:46 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 10:51 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 17-03-2020
อังคาร, 17 มีนาคม, 2020 - 10:05 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 17-03-2020

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.121.230