คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 24 มกราคม, 2022 - 14:26 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" ให้กับผู้ที่สนใจในหน่วยงาน 24-01-2022
จันทร์, 24 มกราคม, 2022 - 14:22 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 24-01-2022
ศุกร์, 21 มกราคม, 2022 - 11:20 การประชุมส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุม Google Meet 21-01-2022
ศุกร์, 21 มกราคม, 2022 - 11:15 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) 21-01-2022
ศุกร์, 21 มกราคม, 2022 - 10:58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 21-01-2022
ศุกร์, 21 มกราคม, 2022 - 10:35 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 21-01-2022
พฤหัสบดี, 20 มกราคม, 2022 - 14:02 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 20-01-2022
พฤหัสบดี, 20 มกราคม, 2022 - 13:48 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 20-01-2022
พุธ, 19 มกราคม, 2022 - 16:18 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย 19-01-2022
พุธ, 19 มกราคม, 2022 - 11:05 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19-01-2022
พุธ, 19 มกราคม, 2022 - 10:34 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ 19-01-2022
อังคาร, 18 มกราคม, 2022 - 16:15 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 18-01-2022
อังคาร, 18 มกราคม, 2022 - 16:11 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 18-01-2022
อังคาร, 18 มกราคม, 2022 - 16:03 การเตรียมความพร้อมการรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-01-2022
อังคาร, 18 มกราคม, 2022 - 15:55 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ "กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 " ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18-01-2022

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51