คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2013 - 15:43 ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ พช 0023.8/ว2092 17-05-2013
ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2013 - 15:26 การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัยชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนง.ส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ครั้งที่ 4 ที่ พช 0023.8/ว 2054 15-05-2013
ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2013 - 11:32 ขอให้ตรวจสอบกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่นในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ 17-05-2013
ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2013 - 10:59 ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคระกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ที่ พช 0023.8/2055 15-05-2013
ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2013 - 10:56 อปท.ใดที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ให้ไปซ่อมได้ที่ อบต.ศาลาลาย ในวันที่ 23 พ.ค.56 17-05-2013
ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2013 - 10:41 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่ พช 0023.8/ว 1953 07-05-2013
ศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2013 - 10:36 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) 2556 ที่ พช 0023.8/1958 07-05-2013
พฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2013 - 16:05 ใบสมัคร แข่งขันกีฬาเปตองท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 และให้ อปท. เร่งจัดส่งใบสมัคร ด่วนค่ะ 09-05-2013
พฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2013 - 11:09 หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสถาบันการพลศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ พช 0023.8/ว1962 07-05-2013
พฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2013 - 10:53 ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ที่ พช 0023.8/1963 07-05-2013
พฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2013 - 10:34 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว1959 07-05-2013
พุธ, 8 พฤษภาคม, 2013 - 15:34 ขอเชิญประชุม ที่ พช 0023.8/ว2970 07-05-2013
พุธ, 1 พฤษภาคม, 2013 - 16:08 ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน 01-05-2013
พุธ, 1 พฤษภาคม, 2013 - 15:42 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ 3 งวดสุดท้าย ที่ พช 0023.8/ว1847 30-04-2013
พุธ, 1 พฤษภาคม, 2013 - 14:51 การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว1854 30-04-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214