คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พุธ, 29 พฤษภาคม, 2013 - 14:07 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พช 0023.3/ว8744 21-05-2013
พุธ, 29 พฤษภาคม, 2013 - 10:39 แจ้งให้ ทต.ดงขุย อบต.ชนแดน / ตะกุดไร / ซับพุทรา ส่งงาน เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 2556 ของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ที่ 0023.8/ว1732 ลว 23 เม.ย.56 จัดส่งด่วนค่ะ 29-05-2013
อังคาร, 28 พฤษภาคม, 2013 - 11:24 การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ที่ พช 0023.8/2236 28-05-2013
อังคาร, 28 พฤษภาคม, 2013 - 11:06 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนในฝัน (ด่วน) 28-05-2013
อังคาร, 28 พฤษภาคม, 2013 - 10:23 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา สรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2556ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว2210 23-05-2013
อังคาร, 28 พฤษภาคม, 2013 - 10:04 การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง ที่ พช 0023.8/2204 23-05-2013
จันทร์, 27 พฤษภาคม, 2013 - 11:07 ขอเชิญประชุม 27-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 16:06 รายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผุ้บริหารว่าง และจะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้บริหารที่ว่าง ที่ พช 0023.8/ว2187 22-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 14:42 ให้ อปท.รายงานความเคลื่อนไหวมวลชน ด่วนค่ะ 22-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 11:26 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไปประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว63 21-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 11:01 การจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พช 0023.8/ว62 22-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 10:52 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ที่ พช 0023.8/65 22-05-2013
พุธ, 22 พฤษภาคม, 2013 - 10:42 ประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2556 ที่ พช 0023.8/66 21-05-2013
อังคาร, 21 พฤษภาคม, 2013 - 15:27 แจ้งให้ อบต.ซับพุทรา ให้เจ้าหน้าที่ มารับเอกสารเรื่องขอใช้ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ฯ เพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องด่วนค่ะ 21-05-2013
อังคาร, 21 พฤษภาคม, 2013 - 14:52 กำหนดการการจัดกิจกรรมเทศบาลวันวิสาขบูชาและการทอดผ้าป่ามหากุศลบูชาพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ 0023.8/ว61 21-05-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.168.112.145