คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 4 มีนาคม, 2013 - 10:45 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ อปท.งวดที่ 11 ประจำปี 2555 ที่ พช 0523/894 28-02-2013
จันทร์, 4 มีนาคม, 2013 - 10:41 ขอความอนุเคราะห์ อปท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ร่วมคิด ร่วมปกิรูป อปท. ที่ พช 0523/ว905 28-02-2013
ศุกร์, 1 มีนาคม, 2013 - 10:44 การประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก 2555/56 (เพิ่มเติม) ที่ิ พช 0037.8/ว293 14-12-2012
ศุกร์, 1 มีนาคม, 2013 - 10:37 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันโรคที่เกิดจากฤดูหนาว ที่ พช 0037.8/ว290 04-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:44 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ให้แก่คนพิการ/ทุพพลภาพ ประจำปี 2556 งวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.56) ที่ พช 0517/ว5739 27-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:32 การรับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ที่ พช 0517/ว 5701 25-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:19 กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ที่พช 0037.8/ว7 27-01-2013
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:13 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน ศพด ที่ พช 0037.8/ว8 24-01-2013
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:04 การประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ที่ พช 0037.8/ว704 27-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 14:56 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0037.8/ว 6 24-01-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:42 แจ้งให้ ทต.ท่าข้าม/อบต.ชนแดน/ตะกุดไร/ท่าข้าม/บ้านกล้วย/พุทธบาท โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมด้านการพัสดุ ของ อปท.ในวันที่ 11 มีนาคม 56 ที่ ร.ร.โฆษิตฮิลล์ พช ด่วน 26-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:31 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 2556 ที่ พช 0523/ว710 14-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:20 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา สรรพสามิตประจำเดือนมกราคม 2556 ที่ พช 0523/844 22-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:13 รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. ที่ พช 0523/ว666 12-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:04 การสำรวจรายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานนิติกร 7ว และ 7วช ที่ พช 0037.8/17 12-02-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51