คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:32 การรับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ที่ พช 0517/ว 5701 25-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:19 กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ที่พช 0037.8/ว7 27-01-2013
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:13 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน ศพด ที่ พช 0037.8/ว8 24-01-2013
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:04 การประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ที่ พช 0037.8/ว704 27-12-2012
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2013 - 14:56 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0037.8/ว 6 24-01-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:42 แจ้งให้ ทต.ท่าข้าม/อบต.ชนแดน/ตะกุดไร/ท่าข้าม/บ้านกล้วย/พุทธบาท โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมด้านการพัสดุ ของ อปท.ในวันที่ 11 มีนาคม 56 ที่ ร.ร.โฆษิตฮิลล์ พช ด่วน 26-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:31 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 2556 ที่ พช 0523/ว710 14-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:20 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา สรรพสามิตประจำเดือนมกราคม 2556 ที่ พช 0523/844 22-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:13 รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. ที่ พช 0523/ว666 12-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:04 การสำรวจรายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานนิติกร 7ว และ 7วช ที่ พช 0037.8/17 12-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:58 แจ้งการโอนเงินที่จัดเก็บรายได้ในเขต อบต.เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ พช 0523/ว835 22-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:42 หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ พช 0523/ว836 22-02-2013
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:12 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ที่ พช 0523/709 14-02-2013
ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:24 แจ้งให้ อบต.ลาดแค ทราบ การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ระดับ จังหวัด ที่ พช 0023.3/ว3227 21-02-2013
ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:40 เลื่อนวันรับสมัครการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยทศึกษา เขต 40 ที่ พช 0023.1/ว1283 22-02-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78