คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม, 2013 - 11:06 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)ประจำปี 2556 ที่ พช 0523/ว1216 20-03-2013
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม, 2013 - 10:55 โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ พช 0523/1218 20-03-2013
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม, 2013 - 10:42 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่ พช 0523/ว 1219 20-03-2013
พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 10:41 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสุ่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พช 0523/ว1161 18-03-2013
พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 10:09 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล จ.เพชรบูรณ์ประจำปี 2556 ที่ พช 0523/1159 18-03-2013
พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 09:52 แจ้งการโอนเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556 (ค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำฯเงินเดือนและค่าจ้างประจำบุคลากรถ่ายโอนและเงินเดือนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก) ที่ พช 0023.8/ว24 18-03-2013
พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 09:46 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2555 ที่ พช 0023.8/ว25 18-03-2013
พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 09:39 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนให้แก่ผู้พิการ/ทุพพลภาพ งวดที่ 1 (เพิ่มเติม) ที่ พช 0023.8/28 14-03-2013
จันทร์, 18 มีนาคม, 2013 - 15:18 สำรวจข้อมูลรายรับ - รายจ่าย และเงินสะสมของ อปท. ที่ พช 0023.8/27 18-03-2013
จันทร์, 18 มีนาคม, 2013 - 10:36 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)ของ อปท. 18-03-2013
ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 11:41 ขอให้ ทต.ท่าข้าม/อบต.ดงขุย/ชนแดน/ตะกุดไร/บ้านกล้วย/ศาลาลาย ดำเนินการรับรองระบบข้อมูลกลางของ อปท.โดยเร็ว 15-03-2013
ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 11:35 การนำส่งเงินรายได้ อปท ที่ พช 0523/ว1062 12-03-2013
ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 11:23 การรายงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาล 2556 ที่ พช 0523/ว1046 12-03-2013
ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 11:13 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีะผู้สูงอายุของ อปท.2552 และระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.2553 ที่ พช 0523/1066 12-03-2013
ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 10:59 การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่บุคลากร อปท. ที่ พช 0523/1067 12-03-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.168.112.145