คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 10:53 ขอความอนุเคราะห์การส่งหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาราจักร ที่ พช 0023.8/ว177 26-08-2013
จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 10:45 โครงการฝึกอบรมหลักสุตรปฐมนิเทศสมาชิก อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 ที่ พช 0023.8/ว3517 23-08-2013
จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 10:31 แจ้งให้ อปท.รายงานการจัดทำแผนเพื่อรณรงค์และดำเนินการตามแผนในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก 26-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 14:33 ขอให้ อปท.รายงานข้อมูลจัดซื้อถังน้ำของ อปท.เพื่อสนับสนุนโครงการ หนึ่งใจให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (ตามแบบรายงาน)ที่ส่งมาพร้อมนี้ 23-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 11:51 แจ้งให้ อปท.ตามรายชื่อ เช็คข้อมูลตามแบบที่ส่งมานี้ เรื่องข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข แล้วส่งให้จังหวัดโดยตรงด่วนค่ะ 23-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 11:27 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว3358 23-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 11:17 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว152 16-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 11:07 จัดส่งประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง คุณสมบัติการสรรหา การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ที่ พช 0023.8/ว168 20-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 10:52 การรายงานข้อมูลรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พช 0023.8/ว3378 14-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 10:40 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจำปีของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว3361 13-08-2013
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2013 - 10:30 การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ที่ พช 0023.8/ว3356 13-08-2013
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม, 2013 - 16:17 การสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด ที่ พช 0023.8/ว3363 13-08-2013
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม, 2013 - 16:08 แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2556 (ค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำฯเงินเดือนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก และทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2556) ที่ พช 0023.8/ว151 16-08-2013
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม, 2013 - 15:54 ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ พื้นที่เรียนรู้ อปท.ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ที่ พช 0023.8/ว3465 20-08-2013
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม, 2013 - 15:45 การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0023.8/ว3383 14-08-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.28.0.143