คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 24 มกราคม, 2014 - 11:26 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พช 0023.8/ว273 24-01-2014
ศุกร์, 24 มกราคม, 2014 - 11:17 ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ที่ พช 0023.8/ว274 24-01-2014
ศุกร์, 24 มกราคม, 2014 - 10:59 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ที่ พช 0023.8/ว276 24-01-2014
จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 10:32 การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ พช 0023.8/ว202 20-01-2014
จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 10:00 ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว4 20-01-2014
จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 09:43 ขอให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน การจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมเข้ารสู่ประชาคมอาเซียนฯ ให้ส่งภายในวันนี้ก่อนเที่ยง ค่ะ 20-01-2014
จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 09:41 ขอส่งหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาร การเงิน การคลัง ของ อปท. 20-01-2014
ศุกร์, 17 มกราคม, 2014 - 14:50 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557 ที่ พช 0023.8/ว3 17-01-2014
ศุกร์, 17 มกราคม, 2014 - 11:53 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0023.8/ว230 17-01-2014
ศุกร์, 17 มกราคม, 2014 - 11:39 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่ อปท. ที่ พช 0023.8/ว226 17-01-2014
พฤหัสบดี, 16 มกราคม, 2014 - 10:30 ขอให้ อปท. รายงานการจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนของ อปท. ด่วน ค่ะ(ที่ พช 0023.8/ว126 ลว 8 ม.ค.56) 16-01-2014
พุธ, 15 มกราคม, 2014 - 11:12 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง) ที่ พช 0023.8/ว214 15-01-2014
พุธ, 15 มกราคม, 2014 - 11:09 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (2558-2560 ) ของ อปท. ที่ พช 0023.8/ว216 15-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 14:49 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.2557) 14-01-2014
อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 11:47 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,กจ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรองและปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ พช 0023.8/ว203 14-01-2014

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 35.175.107.142