คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:10 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณสุขภัฉุกเฉินและหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ ที่ พช 0523/ว723 14-02-2013
พุธ, 20 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:56 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ พช 0523/ว722 14-02-2013
พุธ, 20 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:31 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) ของ อบต. ที่ พช 0523/ว 712 14-02-2013
พุธ, 20 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:24 การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2552 ที่ พช 0523/ว725 14-02-2013
พุธ, 20 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:13 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ พช 0523/ว724 14-02-2013
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2013 - 14:32 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา สรรพสามิต ที่ พช 0523/ว697 14-02-2013
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2013 - 14:06 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ที่ พช 0523/699 14-02-2013
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2013 - 12:12 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ที่ พช 0523/ว701 14-02-2013
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:40 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-3 ที่ พช 0523/ว700 14-02-2013
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:15 แบบสำรวจสมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ (และยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิก อบต.มาก่อน) ที่ พช 0023.1/ว907 ลว 15 ม.ค.56 19-02-2013
จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2013 - 15:00 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) ที่ พช 0523/ว715 14-02-2013
อาทิตย์, 17 กุมภาพันธ์, 2013 - 21:57 การดำเนินงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม มท 0810.3/ว465 15-02-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 100.25.42.211