คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หนังสือราชการ (ท้องถิ่นอำเภอ)

วันที่นำมาแสดง เรื่อง เลขที่ ลงวันที่ ไฟล์แนบ
พฤหัสบดี, 14 มีนาคม, 2013 - 11:06 แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง ทราบ ให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับเสื้อกีฬาฯ ที่ห้องท้องถิ่นอำเภอฯ (วันนี้) วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น. 14-03-2013
พฤหัสบดี, 14 มีนาคม, 2013 - 10:15 ขอเชิญประชุมปลัด อบต. 14-03-2013
พุธ, 13 มีนาคม, 2013 - 10:16 ขอรับเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ที่ พช 0023.8/ว21 11-03-2013
พุธ, 13 มีนาคม, 2013 - 10:05 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 ที่ พช 0023.1/4224 07-03-2013
พุธ, 13 มีนาคม, 2013 - 10:00 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)ประจำปี 2556 ที่ พช 0523/ว1050 12-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 16:04 บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งเงินให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 2556 12-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:59 การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ที่ พช 0523/1042 12-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:40 โครงการแนวร่วมคูคลอง "รวมแรงไทยรักษาน้ำใสคูคลอง" ที่ พช 0523/966 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:34 การรายงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต. ปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0523/1019 08-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:14 ขอให้ อปท.ที่มีรายชื่อ โอนเงินอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะอบรมในระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2556 12-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 11:09 เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พช 0523/965 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:59 การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:53 ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Training พัฒนาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ที่ พช 0523/968 04-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:46 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย 2555 ที่ พช 0523/1023 08-03-2013
อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 10:34 การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมและการก่อสร้าง/ขยายคลองส่งน้ำขนาดเล็ก/ท่อเข้าสู่ไร่นา 2557 ที่ พช 0523/ว1025 11-03-2013

หน้า

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116